@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:26578 a azonOnto:Article ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-02-11"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:10977 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:collection collection:19,
    collection:3 ;
  azonOnto:description "Życie i dorobek naukowy Edmunda Neussera, lekarza chorób wewnętrznych, lekarza cesarza Franciszka Józefa, Polaka z pochodzenia."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Edmund_Neusser_OCR.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/26578/Edmund_Neusser_OCR.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Edmund_Neusser_OCR_1.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/26578/Edmund_Neusser_OCR_1.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Edmund_Neusser_OCR_2.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/26578/Edmund_Neusser_OCR_2.tif"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "choroby wewnętrzne"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/3566"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Lekarze"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D010820"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Historia medycyny"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D006666"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "History of Medicine"@en ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D006666"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "physicians"@en ;
      azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_36825"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Historical Biography"@en ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D019215"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "biogram"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c9645"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numeration "R. 7 Nr 32"^^xsd:string ;
  azonOnto:pageFrom 569 ;
  azonOnto:pageTo 570 ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:publicationYear 1912 ;
  azonOnto:publisher "wydawca nieznany"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Wiczkowski"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Wiczkowski"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)"@pl ;
  azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
      azonOnto:title "Lwowski Tygodnik Lekarski"@mu ] ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Magdalena Jonko"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Edmund Neusser"@mu .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD