@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:38822 a azonOnto:Other ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-07-17"^^xsd:date ;
  azonOnto:cocreatorInfo [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:11422 ;
      azonOnto:position 1 ;
      azonOnto:roleName "Inna"@pl ],
    [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:11423 ;
      azonOnto:position 2 ;
      azonOnto:roleName "Inna"@pl ],
    [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:11424 ;
      azonOnto:position 3 ;
      azonOnto:roleName "Inna"@pl ] ;
  azonOnto:collection collection:1,
    collection:7 ;
  azonOnto:comment "Wykonane przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Poznaniu."@pl ;
  azonOnto:creationYear 1979 ;
  azonOnto:description "Fragment serii \\\"Gminy województwa konińskiego 1979 - mapy\\\".\\nMapy przedstawiają wyjątkowo szczegółowe opracowanie sytuacyjno-wysokościowe dla gminy Sompolno w nieistniejącym aktualnie województwie konińskim z 1979 roku."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "administracja publiczna"@pl,
    "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "przedsiębiorcy"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "arkusz1.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38822/arkusz1.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "arkusz2.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38822/arkusz2.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "arkusz2.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38822/arkusz2.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "arkusz2.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38822/arkusz2.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "arkusz1.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38822/arkusz1.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "arkusz1.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38822/arkusz1.tif"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "mapa"@pl ;
      azonOnto:uri "http://eurovoc.europa.eu/7379"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "mapa do celów projektowych"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/32920"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "województwo konińskie"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/39870"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numeration "8"^^xsd:string ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Poznań"^^xsd:string ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)"@pl ;
  azonOnto:seriesName "Gminy województwa konińskiego 1979 - mapy"^^xsd:string ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Tymon Dmochowski"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Mapa sytuacyjno-wysokościowa, gmina Sompolno, województwo konińskie 1979"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD