@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:467 a azonOnto:Expert ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-08-23"^^xsd:date ;
  azonOnto:award "Praca doktorska, wyróżnienie, "@pl ;
  azonOnto:collection collection:14,
    collection:4 ;
  azonOnto:conference [ a azonOnto:Conference ;
      azonOnto:name "The 9th International Scientific Conference Science and Swimmimg"^^xsd:string ;
      azonOnto:year 2018 ] ;
  azonOnto:cooperationWithOtherEntity [ a azonOnto:CooperationWithOtherEntity ;
      azonOnto:name "Dolnośląski Okręgowy Związek Żeglarski"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:description "Komunikacja dydaktyczna - informacja słowna w nauczaniu czynności motorycznych w wybranych dyscyplinach sportowych.\\nOrganizacja, prowadzenie, kierownictwo obozów letnich, zimowych, wędrownych.\\nOrganizacja i prowadzenie rejsów żeglarskich.\\nNauczanie w zakresie sportów wodnych i zimowych.\\nSędziowanie regat żeglarskich."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "nauczyciele"@pl,
    "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:experience "Badania w zakresie komunikacji dydaktycznej - skuteczność informacji słownej w nauczaniu czynności motorycznych w wybranych dyscyplinach sportowych.\\nOrganizacja, prowadzenie, kierownictwo obozów letnich, zimowych i wędrownych.\\nWypoczynek dzieci i młodzieży.\\nOrganizacja i prowadzenie rejsów żeglarskich.\\nNauczanie w zakresie sportów wodnych i zimowych.\\nSędziowanie regat żeglarskich."^^xsd:string ;
  azonOnto:graduationFieldOfStudy "Wychowanie Fizyczne"^^xsd:string ;
  azonOnto:graduationSpecialty "Rekreacja i Turystyka"^^xsd:string ;
  azonOnto:graduationUniversity "Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu"^^xsd:string ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "sport i rekreacja"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c103403"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "sport zimowy"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/12621"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "semantyka"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/28566"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "komunikacja interpersonalna"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/463469"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "sport wodny"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/14507"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "dydaktyka nauczania"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/3760"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "metody nauczania"@pl ;
      azonOnto:uri "http://eurovoc.europa.eu/3683"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "doskonalenie"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/84982"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "analiza syntaktyczna"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c4040"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-ND-NC 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:masterThesisTitle "Uwarunkowania rozwoju turystyki żeglarskiej - na przykładzie Wielkich Jezior Mazurskich."^^xsd:string ;
  azonOnto:masterThesisYear "2004"^^xsd:string ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:pbn [ a azonOnto:IdentifierInfo ;
      azonOnto:name "PBN"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/persons/895412/Ludwika_Kosi%C5%84ska"^^xsd:anyURI ;
      azonOnto:value "895412"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:person person:2585 ;
  azonOnto:phdDissertationTitle "Skuteczność informacji słownej w nauczaniu żeglarstwa klasycznego."^^xsd:string ;
  azonOnto:phdDissertationYear "2010"^^xsd:string ;
  azonOnto:publication [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2585 ] ;
      azonOnto:pageFrom 131 ;
      azonOnto:pageTo 143 ;
      azonOnto:publicationYear 2014 ;
      azonOnto:title "Analiza metod słownych w nauczanu żeglarstwa"@pl ],
    [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2585 ] ;
      azonOnto:numeration "Monografia 194"^^xsd:string ;
      azonOnto:publicationPlace "Opole."^^xsd:string ;
      azonOnto:publicationYear 2006 ;
      azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
          azonOnto:title "Tourist and SPA Advantages of Selected Places" ] ;
      azonOnto:title "A conception of the functional and spatial development of the Bolko Island in Opole."@pl ],
    [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2585 ] ;
      azonOnto:numeration "Edukacja XXI wieku 31"^^xsd:string ;
      azonOnto:pageFrom 131 ;
      azonOnto:pageTo 143 ;
      azonOnto:publicationPlace "Poznań"^^xsd:string ;
      azonOnto:publicationYear 2014 ;
      azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
          azonOnto:title "Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań, t. 2" ] ;
      azonOnto:title "Analiza metod słownych w nauczanu żeglarstwa"@pl ],
    [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2585 ] ;
      azonOnto:coCreator person:2783,
        person:2784 ;
      azonOnto:numeration "2010, 31, str 227-418"^^xsd:string ;
      azonOnto:pageFrom 345 ;
      azonOnto:pageTo 351 ;
      azonOnto:publicationPlace "Wrocław"^^xsd:string ;
      azonOnto:publicationYear 2010 ;
      azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
          azonOnto:title "Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu" ] ;
      azonOnto:title "Rodzinne zawody narciarskie atrakcyjnym produktem rekreacyjnym"@pl ],
    [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2585 ] ;
      azonOnto:numeration "."^^xsd:string ;
      azonOnto:pageFrom 71 ;
      azonOnto:pageTo 88 ;
      azonOnto:publicationPlace "Kraków"^^xsd:string ;
      azonOnto:publicationYear 2014 ;
      azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
          azonOnto:title "Kształcenie przez całe życie, perspektywy i nadzieje." ] ;
      azonOnto:title "Analiza metod słownych nauczycieli w procesie dydaktycznym żeglarzy"@pl ],
    [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2585 ] ;
      azonOnto:numeration "."^^xsd:string ;
      azonOnto:publicationPlace "Poznań"^^xsd:string ;
      azonOnto:publicationYear 2012 ;
      azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
          azonOnto:title "Theory and methodology of physical recreation in the light of current research" ] ;
      azonOnto:title "Communication in teaching and learning in classical sailing"@pl ],
    [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2585 ] ;
      azonOnto:coCreator person:2783,
        person:2786 ;
      azonOnto:numeration "Zeszyty Naukowe nr 698; Ekonomiczne problemy usług nr 83"^^xsd:string ;
      azonOnto:pageFrom 293 ;
      azonOnto:pageTo 303 ;
      azonOnto:publicationPlace "Szczecin"^^xsd:string ;
      azonOnto:publicationYear 2012 ;
      azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
          azonOnto:title "Popyt turystyczny - Uwarunkowania" ] ;
      azonOnto:title "Analiza popytu na usługi agroturystyczne"@pl ],
    [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2585 ] ;
      azonOnto:coCreator person:2281 ;
      azonOnto:numeration "4 (65)"^^xsd:string ;
      azonOnto:pageFrom 63 ;
      azonOnto:pageTo 78 ;
      azonOnto:publicationPlace "Gdynia"^^xsd:string ;
      azonOnto:publicationYear 2018 ;
      azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
          azonOnto:title "Polish Hyperbaric Research" ] ;
      azonOnto:title "Teaching communication for safety in selected water based recreational disciplines"@pl ],
    [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2585 ] ;
      azonOnto:coCreator person:2786 ;
      azonOnto:numeration "Kultura uzdrowiskowa w Europie (red. B. Płonki-Syroki) tom VIII"^^xsd:string ;
      azonOnto:pageFrom 145 ;
      azonOnto:pageTo 163 ;
      azonOnto:publicationPlace "Wrocław"^^xsd:string ;
      azonOnto:publicationYear 2017 ;
      azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
          azonOnto:title "Kultura uzdrowiskowa w Europie (red. B. Płonki-Syroki)" ] ;
      azonOnto:title "Merano - śródziemnomorskie uzdrowisko u szczytów Alp"@pl ] ;
  azonOnto:qualification [ a azonOnto:Qualification ;
      azonOnto:qualificationType "Wychowawca kolonijny"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:Qualification ;
      azonOnto:qualificationType "Instruktor sportu - siatkówka"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:Qualification ;
      azonOnto:qualificationType "Patent sternika morskiego"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:Qualification ;
      azonOnto:qualificationType "Pilot wycieczek"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:Qualification ;
      azonOnto:qualificationType "Instruktor rekreacji ruchowej narciarstwo powszechne (zjazdowe)"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:Qualification ;
      azonOnto:qualificationType "Patent sternika motorowodnego"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:Qualification ;
      azonOnto:qualificationType "Sędzia Polskiego Związku Żeglarskiego klasy II"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:Qualification ;
      azonOnto:qualificationType "Sailing Certificate of Achievement International Sailing School Association (ISSA)"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:Qualification ;
      azonOnto:qualificationType "Short Range Certificate Royal Yachting Association (RYA)"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:Qualification ;
      azonOnto:qualificationType "Instruktor Aqua Fitness"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:Qualification ;
      azonOnto:qualificationType "Instruktor rekreacji ruchowej - żeglarstwo"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:Qualification ;
      azonOnto:qualificationType "Instruktor rekreacji ruchowej - windsurfing"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:Qualification ;
      azonOnto:qualificationType "Instruktor żeglarstwa PZŻ"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:Qualification ;
      azonOnto:qualificationType "Studia podyplomowe - Psychologia pozytywna"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:Qualification ;
      azonOnto:qualificationType "Instruktor sportu - żeglarstwo"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)"@pl ;
  azonOnto:subjectTaught [ a azonOnto:TaughtSubject ;
      azonOnto:name "Komunikacja społeczna"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:TaughtSubject ;
      azonOnto:name "Fitness w wodzie"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:TaughtSubject ;
      azonOnto:name "Terenowe formy wychowania fizycznego latem (obóz letni)"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:TaughtSubject ;
      azonOnto:name "Żeglarstwo na jachcie śródlądowym"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:TaughtSubject ;
      azonOnto:name "Sporty wodne w rekreacji"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:TaughtSubject ;
      azonOnto:name "Kultura fizyczna i środowisko wodne"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Ludwika Kosińska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:taughtInstructorCourse [ a azonOnto:TaughtInstructorCourse ;
      azonOnto:name "Kurs instruktora rekreacji ruchowej - żeglastwo jachtowe"^^xsd:string ;
      azonOnto:organizer "AWF Wrocław"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:TaughtInstructorCourse ;
      azonOnto:name "Kurs instruktora rekreacji - jazda konna"^^xsd:string ;
      azonOnto:organizer "Ludowy Klub Jeździecki Ostroga"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:TaughtInstructorCourse ;
      azonOnto:name "Kurs instruktora rekreacji ruchowej - narciarstwo zjazdowe"^^xsd:string ;
      azonOnto:organizer "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Doświadczenie eksperckie - Ludwika Kosińska"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD