@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:47610 a azonOnto:Expert ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-08-25"^^xsd:date ;
  azonOnto:collection collection:14,
    collection:4 ;
  azonOnto:description "nauki o kulturze fizycznej"@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "naukowcy"@pl ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "pedagogika"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/14095"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-ND-NC 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:pbn [ a azonOnto:IdentifierInfo ;
      azonOnto:name "PBN"^^xsd:string ;
      azonOnto:value "926341"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:person person:2385 ;
  azonOnto:publication [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:3490 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:3336 ] ;
      azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Drug therapy"@en ;
          azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2394"^^xsd:anyURI ],
        [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Composite Index of Sustainable Development"@pl ;
          azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c14052"^^xsd:anyURI ],
        [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "sprawność psychomotoryczna"@pl ;
          azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c103646"^^xsd:anyURI ],
        [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Congo belgian"@ro ;
          azonOnto:uri "http://eurovoc.europa.eu/4779"^^xsd:anyURI ],
        [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Dissonance, Cognitive"@en ;
          azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D003073"^^xsd:anyURI ] ;
      azonOnto:numeration "5"^^xsd:string ;
      azonOnto:pageFrom 44 ;
      azonOnto:pageTo 48 ;
      azonOnto:publicationYear 2015 ;
      azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
          azonOnto:title "Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports" ] ;
      azonOnto:title "PSYCHOMOTOR THERAPY AS A EFFECTIVE METHOD OF ALLEVIATING THE SYMPTOMS OF CHILD'S NON-HARMONIOUS DEVELOPMENT"@pl ],
    [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:3490 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:3336 ] ;
      azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Animal Assisted Education"@pl ;
          azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c4473"^^xsd:anyURI ],
        [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Dyspraxia, Verbal"@en ;
          azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D001072"^^xsd:anyURI ] ;
      azonOnto:numeration "6"^^xsd:string ;
      azonOnto:pageFrom 56 ;
      azonOnto:pageTo 59 ;
      azonOnto:publicationYear 2015 ;
      azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
          azonOnto:title "Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports" ] ;
      azonOnto:title "DYSPRAXIA AS A PSYCHOMOTOR DISORDER OF SCHOOL AGE CHILDREN"@pl ],
    [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:3490 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:3783 ] ;
      azonOnto:pageFrom 35 ;
      azonOnto:pageTo 57 ;
      azonOnto:publicationYear 2013 ;
      azonOnto:title "Neurologiczne aspekty terapii psychomotorycznej wg Procus i Block (metoda belgijska)"@pl ],
    [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:3490 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:5457 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:3281 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:4037 ] ;
      azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Rozwój psychomotoryczny dziecka"@pl ;
          azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D002657"^^xsd:anyURI ],
        [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "przedszkole specjalne"@pl ;
          azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c86661"^^xsd:anyURI ],
        [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "place zabaw dla dzieci"@pl ;
          azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c74340"^^xsd:anyURI ] ;
      azonOnto:pageFrom 5 ;
      azonOnto:pageTo 12 ;
      azonOnto:publicationYear 2016 ;
      azonOnto:title "Wpływ zajęć psychoruchowych na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym"@pl ],
    [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:3490 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:3451 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2378 ] ;
      azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Qualities, Voice"@en ;
          azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D014833"^^xsd:anyURI ],
        [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "wychowanie fizyczne"@pl ;
          azonOnto:uri "http://eurovoc.europa.eu/678"^^xsd:anyURI ],
        [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Virtual Students Exchange"@pl ;
          azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c124324"^^xsd:anyURI ],
        [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "cechy"@pl ;
          azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c11691"^^xsd:anyURI ],
        [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Uczniowie"@pl ;
          azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D013334"^^xsd:anyURI ],
        [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Physical Education, Training"@en ;
          azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D010806"^^xsd:anyURI ] ;
      azonOnto:numeration "15"^^xsd:string ;
      azonOnto:pageFrom 5 ;
      azonOnto:pageTo 14 ;
      azonOnto:publicationYear 2016 ;
      azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
          azonOnto:title "Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku" ] ;
      azonOnto:title "Pożądane cechy nauczyciela wychowania fizycznego w oczach uczniów i ich rodziców"@pl ],
    [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:3490 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:3336 ] ;
      azonOnto:pageFrom 42 ;
      azonOnto:pageTo 56 ;
      azonOnto:publicationYear 2016 ;
      azonOnto:title "Różnorodność w psychomotoryce - charakterystyka trzech szkół psychomotoryki"@pl ],
    [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:3490 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:3336 ] ;
      azonOnto:pageFrom 94 ;
      azonOnto:pageTo 102 ;
      azonOnto:publicationYear 2016 ;
      azonOnto:title "Rozpoznawanie ryzyka rozwojowych zaburzeń koordynacji u dzieci w wieku szkolnym przez nauczycieli i rodziców - doniesienia z badań"@pl ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Wojciech Cieslinski"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Doświadczenie eksperckie - Jolanta Gnitecka"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD