@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:47613 a azonOnto:Expert ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-08-25"^^xsd:date ;
  azonOnto:collection collection:14,
    collection:4 ;
  azonOnto:description "nauki o kulturze fizycznej"@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "naukowcy"@pl ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "pływanie"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/85421"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-ND-NC 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:pbn [ a azonOnto:IdentifierInfo ;
      azonOnto:name "PBN"^^xsd:string ;
      azonOnto:value "895412"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:person person:2585 ;
  azonOnto:publication [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2585 ] ;
      azonOnto:pageFrom 131 ;
      azonOnto:pageTo 143 ;
      azonOnto:publicationYear 2014 ;
      azonOnto:title "Analiza metod słownych w nauczanu żeglarstwa"@pl ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Wojciech Cieslinski"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Doświadczenie eksperckie - Ludwika Kosińska"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD