@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:47619 a azonOnto:Expert ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-08-25"^^xsd:date ;
  azonOnto:collection collection:14,
    collection:4 ;
  azonOnto:description "nauki o kulturze fizycznej"@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "naukowcy"@pl ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "fizykoterapia"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/12650"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-ND-NC 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:pbn [ a azonOnto:IdentifierInfo ;
      azonOnto:name "PBN"^^xsd:string ;
      azonOnto:value "906255"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:person person:2068 ;
  azonOnto:publication [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2085 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2195 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2068 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2118 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2113 ] ;
      azonOnto:numeration "18"^^xsd:string ;
      azonOnto:pageFrom 135 ;
      azonOnto:pageTo 142 ;
      azonOnto:publicationYear 2015 ;
      azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
          azonOnto:title "Aging Male" ] ;
      azonOnto:title "Effect of frequent WBC treatments on the back pain therapy in elderly men"@pl ],
    [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2068 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2114 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2112 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2113 ] ;
      azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Functionally-Impaired Elderly"@en ;
          azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D016330"^^xsd:anyURI ],
        [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Falls, Accidental"@en ;
          azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D000058"^^xsd:anyURI ],
        [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "work (physical activity)"@en ;
          azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5828"^^xsd:anyURI ] ;
      azonOnto:numeration "21"^^xsd:string ;
      azonOnto:pageFrom 75 ;
      azonOnto:pageTo 82 ;
      azonOnto:publicationYear 2013 ;
      azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
          azonOnto:title "Gerontologia Polska" ] ;
      azonOnto:title "Ocena ryzyka upadku u starszych kobiet aktywnych fizycznie pochodzących z różnych środowisk zamieszkania"@pl ],
    [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2068 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2118 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2113 ] ;
      azonOnto:numeration "17"^^xsd:string ;
      azonOnto:pageFrom 183 ;
      azonOnto:pageTo 188 ;
      azonOnto:publicationYear 2014 ;
      azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
          azonOnto:title "Aging Male" ] ;
      azonOnto:title "Effect of cryotherapy on the lumbar spine in elderly men with back pain"@pl ],
    [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2085 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2068 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2086 ] ;
      azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Swayback"@en ;
          azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D013540"^^xsd:anyURI ],
        [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Entropy"@en ;
          azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D019277"^^xsd:anyURI ],
        [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Thermoregulation"@de ;
          azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7722"^^xsd:anyURI ],
        [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Evaporative cooling"@en ;
          azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_37301"^^xsd:anyURI ] ;
      azonOnto:pageFrom 6 ;
      azonOnto:pageTo 9 ;
      azonOnto:publicationYear 2013 ;
      azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
          azonOnto:title "NEUROSCIENCE LETTERS" ] ;
      azonOnto:title "Acute effects of cryotherapy on postural control"@pl ],
    [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2068 ] ;
      azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Proprioception"@en ;
          azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D011434"^^xsd:anyURI ] ;
      azonOnto:pageFrom 1552 ;
      azonOnto:pageTo 1555 ;
      azonOnto:publicationYear 2016 ;
      azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
          azonOnto:title "Journal of Physical Therapy Science" ] ;
      azonOnto:title "Repeated cryostimulation improves position sense and simple reaction time"@pl ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Wojciech Cieslinski"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Doświadczenie eksperckie - Czesław Giemza"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD