@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:49953 a azonOnto:Expert ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-08-13"^^xsd:date ;
  azonOnto:collection collection:1,
    collection:10,
    collection:12,
    collection:9 ;
  azonOnto:description "Specjalista z zakresu czujników optycznych oraz systemów wspomagających laserową obróbkę materiału. Współpracuje z wieloma zagranicznymi firmami w zakresie pomiarów skaterometrycznych oraz ekspertyzy wyników. Obecnie jego badania ukierunkowane są na rozwój systemu pozwalającego na procesową kontrolę obróbki materiału wiązką laserową z zastosowaniem aberracji chromatycznej."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "naukowcy"@pl,
    "przedsiębiorcy"@pl ;
  azonOnto:graduationFieldOfStudy "Elektronika i Telekomunikacja/Elektronika"^^xsd:string ;
  azonOnto:graduationSpecialty "Elektronika"^^xsd:string ;
  azonOnto:graduationUniversity "Politechnika Śląska/Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "czujnik optyczny"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c15203"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "optyka"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/102"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "laser"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/13648"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:masterThesisYear "2010"^^xsd:string ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:person person:2871 ;
  azonOnto:phdDissertationTitle "Czujniki optyczne na bazie kryształów optycznych - projektowanie, analiza i wytwarzanie"^^xsd:string ;
  azonOnto:phdDissertationYear "2016"^^xsd:string ;
  azonOnto:scientificDiscipline "Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (2018)"@pl ;
  azonOnto:specialization "czujniki optyczne, laserowa obróbka materiałów"^^xsd:string ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Adrian Zakrzewski"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Doświadczenie eksperckie - Adrian Zakrzewski"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD