@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

kv:c111892 a skos:Concept ;
    rdfs:seeAlso "https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Rzeczpospolita_Ludowa#Ustr%C3%B3j"@pl ;
    skos:definition "Niedemokratyczny ustrój polityczny dyktatury monopartyjnej z formalną fasadą instytucji demokratycznych o różnej formie represji, w zależności od okresu od autorytarnego do totalitarnego. Kwestia określenia ustroju społecznego PRL jest sporna - wg Konstytucji była to demokracja ludowa, dążąca do „urzeczywistnienia wielkich idei socjalizmu”, zaś statut PZPR odwoływał się do idei komunizmu i nauki marksizmu-leninizmu."@pl ;
    skos:inScheme kv:keywordsVocabulary ;
    skos:prefLabel "system polityczny PRL"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD