@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

kv:c120416 a skos:Concept ;
  rdfs:seeAlso "https://pl.wikipedia.org/wiki/Uczelnie_techniczne_w_Polsce"@pl ;
  skos:altLabel "uczelnie techniczne"@pl,
    "wyższe szkolnictwo techniczne"@pl,
    "wyższe szkoły techniczne"@pl ;
  skos:definition "Szkoły wyższe kształcące na kierunkach ścisłych i związanych z przemysłem, technologią i inżynierią. Zwykle zapewniają możliwość uzyskania tytułów zawodowych: inżynier i magister inżynier oraz stopni naukowych: doktor nauk technicznych i doktor habilitowany nauk technicznych."@pl ;
  skos:inScheme kv:keywordsVocabulary ;
  skos:prefLabel "uczelnia techniczna"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD