@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

kv:c5551 a skos:Concept ;
  rdfs:seeAlso "https://en.wikipedia.org/wiki/Modern_architecture"@en,
    "https://pl.wikipedia.org/wiki/Modernizm_(architektura)"@pl ;
  skos:altLabel "modernist architecture"@en,
    "architektura modernizmu"@pl,
    "architektura nowoczesna"@pl ;
  skos:definition "Was based upon new and innovative technologies of construction, particularly the use of glass, steel and reinforced concrete; the idea that form should follow function; an embrace of minimalism; and a rejection of ornament. It emerged in the first half of the 20th century and became dominant after World War II until the 1980s, when it was gradually replaced as the principal style for institutional and corporate buildings by postmodern architecture."@en,
    "Ogólne określenie prądów w architekturze światowej rozwijających się w latach ok. 1918-1975, zakładających całkowite odejście nie tylko od stylów historycznych, ale również od wszelkiej stylizacji. Architektura modernistyczna opierała się w założeniu na nowej metodzie twórczej, wywodzącej formę, funkcję i konstrukcję budynku niemal wyłącznie z istniejących uwarunkowań materialnych."@pl ;
  skos:inScheme kv:keywordsVocabulary ;
  skos:prefLabel "modern architecture"@en,
    "architektura modernistyczna"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD