@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

kv:c5605 a skos:Concept ;
  rdfs:seeAlso "https://www.researchgate.net/publication/313990942_Emergency_architecture_from_materiality_to_architectural_design"@pl ;
  skos:definition "It's based on the use of biodegradable or recyclable materials after catastrophic events or under an economic crisis."@en,
    "Opiera się na wykorzystaniu materiałów biodegradowalnych lub nadających się do recyklingu po katastrofalnych wydarzeniach lub podczas kryzysu gospodarczego."@pl ;
  skos:inScheme kv:keywordsVocabulary ;
  skos:prefLabel "emergency architecture"@en,
    "architektura pomocowa"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD