@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

kv:c5786 a skos:Concept ;
  rdfs:seeAlso "http://bc.tu.kielce.pl/155/1/Kamionka_Architektura_M30.pdf"@pl,
    "http://cityandguilds.pl/architektura-zrownowazona/"@pl ;
  skos:definition "Projektowanie budynów ekonomicznych w użytkowaniu, przyjaznych dla środowiska i zgodne z zasadami danej kultury."@pl ;
  skos:inScheme kv:keywordsVocabulary ;
  skos:prefLabel "architektura zrównoważona"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD