@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

kv:c82769 a skos:Concept ;
    rdfs:seeAlso "https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Rzeczpospolita_Ludowa"@pl ;
    skos:altLabel "Polska Rzeczpospolita Ludowa"@pl ;
    skos:definition "Nazwa państwa polskiego w latach 1952-1989. Uprzednio, w latach 1944-1952, ten sam organizm państwowy, uznany międzynarodowo po utworzeniu Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1944-1989 propagandowo i potocznie, a niekiedy w oficjalnych aktach swych władz, nazywane było Polską Ludową."@pl ;
    skos:inScheme kv:keywordsVocabulary ;
    skos:prefLabel "PRL"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD