@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:12163 a azonOnto:Photo360 ;
  azonOnto:acceptanceDate "2018-05-16"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:4369 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:camera "Nikon D800E z obiektywem 24-70 mm"^^xsd:string ;
  azonOnto:collection collection:1,
    collection:7 ;
  azonOnto:description "Foto 360.\\nEksponat Muzeum Politechniki Wrocławskiej zarejestrowany w inwentarzu pod nr MPWr_W3_977_2 Przystawka do odbiornika telewizyjnego. (drugi element)."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "SPAKOWANY PROJEKT.zip"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/12163/SPAKOWANY PROJEKT.zip"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "MPWr_W3_977_2_Flash.swf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/12163/MPWr_W3_977_2_Flash.swf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "html_MPWr_W3_977_2_Flash.html"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/12163/html_MPWr_W3_977_2_Flash.html"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "odbiornik telewizyjny"@pl ;
      azonOnto:uri "http://eurovoc.europa.eu/2185"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:location "Muzeum Politechniki Wrocławskiej"^^xsd:string ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)"@pl ;
  azonOnto:software "Orbitvu Editor"^^xsd:string ;
  azonOnto:subject [ a azonOnto:Photo360Subject ;
      azonOnto:material "metal, plastik, karton"^^xsd:string ;
      azonOnto:placeOfCreation "NRD"^^xsd:string ;
      azonOnto:producer "PGH Rundfunk-Fernsehen Niederdorf (Erzg.)"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Kamila Kopańska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Przystawka do odbiornika telewizyjnego"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD