@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:1234 a azonOnto:ArtisticWork ;
  azonOnto:acceptanceDate "2018-03-26"^^xsd:date ;
  azonOnto:artisticTechnique "akwarela, tusz"^^xsd:string ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:6423 ;
      azonOnto:author person:3165 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:collection collection:2 ;
  azonOnto:comment "25. Kolekcje obrazów, rysunków i szkiców z zakresu architektury krajobrazu i budownictwa"@pl ;
  azonOnto:creationYear 2017 ;
  azonOnto:description "Obraz zatytułowany „Odbicie w wodzie” przedstawia – nie da się jednoznacznie określić co ilustruje dane dzieło. Można jedynie stwierdzić, że to jakiś bliżej nieokreślony krajobraz widziany np. przez mokrą szybę. Podobnie jak okno mokre od deszczu kryje pewną tajemnicę, co się za nim znajduje – tak samo obraz ten nie zdradza odbiorcy co kryje się za strugami wody. Zapewne w zamyśle autora było, aby każdy widz interpretował owoc jego pracy wedle własnego uznania. Być może chciał przez to nakłonić do refleksji, lecz nie refleksji tak standardowych dla artystów jak miejsce człowieka w świecie czy też sens życia. O wyjątkowości zaprezentowanej sceny świadczy jej problematyka – na pozór bardzo błaha – czy rozumiemy to co widzimy. \\nRysunek może stanowić przykład artystycznego postrzegania wizji rzeczywistości oraz pewnego rodzaju inspirację dla innych autorów. Powstał w ramach zajęć Dominanty architektoniczne i urbanistyczne prowadzone na kierunku architektura krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "ogół społeczeństwa"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Dominanty - Odbicie w wodzie_Pancerz Magdalena.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1234/Dominanty - Odbicie w wodzie_Pancerz Magdalena.jpg"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "rysunek"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c97588"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "kompozycja (sztuki wizualne)"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c40901"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "odbicie lustrzane"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c66897"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numberOfPages 1 ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Kwartalnik Architektury Krajobrazu 1-2/2006; Internetowy Kurs Rysunku Architektonicznego"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://architekturakrajobrazu.up.wroc.pl/images/AK_1-2_2006.pdf"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina sztuk plastycznych / sztuki piękne (2011)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Renata Gubańska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Dominanty 2017 - Odbicie w wodzie"@pl ;
  azonOnto:titleVariant "Dominants 2017 – Reflection in the water"@en .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD