@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:13817 a azonOnto:EducationalMaterial ;
  azonOnto:acceptanceDate "2018-05-28"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:1 ;
      azonOnto:author person:1845 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:collection collection:1,
    collection:6 ;
  azonOnto:creationYear 2017 ;
  azonOnto:description "Światłowody - materiały do wykładu z Zastosowania optoelektroniki."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "administracja publiczna"@pl,
    "nauczyciele"@pl,
    "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "przedsiębiorcy"@pl,
    "studenci"@pl,
    "uczniowie"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "ZO_3_światłowody.pptx"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/13817/ZO_3_światłowody.pptx"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "optoelektonika"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c70080"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "światłowód"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c109344"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "złączka światłowodowa"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c137877"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "apertura numeryczna"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c5162"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "załamanie światła"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c134874"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "dyspersja"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c20521"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "fotonika"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/81062"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numberOfPages 81 ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Ryszard Korbutowicz"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Wykład Zastosowania optoelektroniki. Światłowody"@pl ;
  azonOnto:usedIn [ a azonOnto:Lecture ;
      azonOnto:lecturer person:1845 ] .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD