@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:14493 a azonOnto:ThreatLog ;
  azonOnto:acceptanceDate "2018-06-05"^^xsd:date ;
  azonOnto:collection collection:1,
    collection:9 ;
  azonOnto:description "Zbiór zawiera logi zagrożeń zebrane z urządzenia firewall we Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym. Logi zagrożeń to chronologiczny zapis zawierający informacje o wykrytych zagrożeniach w rzeczywistym ruchu sieciowym. Umożliwiają badanie luk w zabezpieczeniach, exploitów, wirusów, programów szpiegujących i ataków sieciowych, wykrytych przez system IPS. System działa w oparciu o bazę sygnatur znanych ataków, dostarczoną przez producenta sprzętu (Palo Alto)."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "threats-20170904.csv"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14493/threats-20170904.csv"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "bezpieczeństwo"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/1222"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "zagrożenia"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c134421"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "firewall"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/441351"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Waldemar Dymkiewicz"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Logi zagrożeń z dnia 04.09.2017" .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD