@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:15323 a azonOnto:Book ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-06-14"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:8663 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:collection collection:1,
    collection:7 ;
  azonOnto:description "Praca traktuje o wspólnych topologicznych podstawach kształtowania form strukturalnych. Matematyczny język opisu - język formy, pozwala sprowadzić opis form do poziomu podstawowego, do czysto topologicznych relacji występowania, incydencji, walentności, spójności, pozwala odkryć to, co w nich jest wspólne - bazę geometryczną. Traktując formy strukturalne jako system połączonych obiektów różnych klas, odwołujemy się do tych wzorów, widząc w nich prototypy form i korzystając z dostarczanych przez matematyczny język formy, metod opisu i analizy właściwości. Możliwe jest dzięki temu tworzenie modeli topologicznych, które, korzystając z różnych źródeł inspiracji, mogą być interpretowane jako modele form strukturalnych."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Topologia form strukturalnych : naturalne i tworzone przez człowieka prototypy form konstrukcyjnych .pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/15323/Topologia form strukturalnych : naturalne i tworzone przez człowieka prototypy form konstrukcyjnych .pdf"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "architektura"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/83"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "matematyka"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/8122"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "ID-NC-ND"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numberOfPages 286 ;
  azonOnto:oai [ a azonOnto:IdentifierInfo ;
      azonOnto:name "OAI"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:www.dbc.wroc.pl:19615"^^xsd:anyURI ;
      azonOnto:value "19615"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:publicationPlace "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:publicationYear 2011 ;
  azonOnto:publisher "Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=19615"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Biblioteka Główna Politechniki Wrocławskiej"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://aleph.bg.pwr.wroc.pl/F/?func=find-b&request=000173761&find_code=SYS&adjacent=N&local_base=TUR&x=20&y=9&filter_code_1=WLN&filter_request_1=&filter_code_2=WYR&filter_request_2=&filter_code_3=WYR&filter_request_3=&filter_code_4=WFT&filter_request_4=&filter_code_5=WSB&filter_request_5="^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Marta Kordas"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Topologia form strukturalnych: naturalne i tworzone przez człowieka prototypy form konstrukcyjnych w architekturze"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD