@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:15855 a azonOnto:Book ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-11-26"^^xsd:date ;
  azonOnto:cocreatorInfo [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:9375 ;
      azonOnto:position 1 ;
      azonOnto:roleName "Inna"@pl ] ;
  azonOnto:collection collection:1 ;
  azonOnto:description "Atlas technologii kolejowej - technologia działania."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Atlas_zu_dem_Handbuch_für_specielle_Eisenbahn-Technik._4._Bd._Die_Technik_des_Betriebes_mRYZnuU.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/15855/Atlas_zu_dem_Handbuch_für_specielle_Eisenbahn-Technik._4._Bd._Die_Technik_des_Betriebes_mRYZnuU.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Atlas_zu_dem_Handbuch_für_specielle_Eisenbahn-Technik._4._Bd._Die_Technik_des_Betriebes.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/15855/Atlas_zu_dem_Handbuch_für_specielle_Eisenbahn-Technik._4._Bd._Die_Technik_des_Betriebes.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Atlas zu dem Handbuch für specielle Eisenbahn-Technik. 4. Bd., Die Technik des Betriebes.djvu"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/15855/Atlas zu dem Handbuch für specielle Eisenbahn-Technik. 4. Bd., Die Technik des Betriebes.djvu"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Niemcy"@pl ;
      azonOnto:uri "http://eurovoc.europa.eu/1318"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "kolejnictwo"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/26666"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "kolej"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/7294"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "historia kolei"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c32299"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "wagon kolejowy"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c124464"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Niemiecki"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numberOfPages 65 ;
  azonOnto:oai [ a azonOnto:IdentifierInfo ;
      azonOnto:name "OAI"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:www.dbc.wroc.pl:15287"^^xsd:anyURI ;
      azonOnto:value "15287"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:publicationPlace "Lipsk"^^xsd:string ;
  azonOnto:publicationYear 1875 ;
  azonOnto:publisher "Wilhelm Engelmann"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=15287"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk technicznych (2011)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Olga Schabowicz"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Atlas zu dem Handbuch für specielle Eisenbahn-Technik. Band 4: Die Technik des Betriebes"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD