@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:16748 a azonOnto:Book ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-11-06"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:9180 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:cocreatorInfo [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:13094 ;
      azonOnto:position 1 ;
      azonOnto:roleName "Redaktor"@pl ],
    [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:13095 ;
      azonOnto:position 2 ;
      azonOnto:roleName "Inna"@pl ] ;
  azonOnto:collection collection:1 ;
  azonOnto:comment "Druk bibliofilski numerowany, na papierze czerpanym frakturą."@pl ;
  azonOnto:description "Instrukcja pomiaru różnych figur i kształtów wg Albrechta Dürera."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "ogół społeczeństwa"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Albrecht_Dürers_Unterweisung_der_Messung_hBATnuB.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/16748/Albrecht_Dürers_Unterweisung_der_Messung_hBATnuB.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Albrecht_Dürers_Unterweisung_der_Messung.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/16748/Albrecht_Dürers_Unterweisung_der_Messung.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Albrecht Dürer’s Unterweisung der Messung.djvu"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/16748/Albrecht Dürer’s Unterweisung der Messung.djvu"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "rysunek techniczny"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/14635"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "perspektywa"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/23759"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Niemiecki"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numberOfPages 199 ;
  azonOnto:oai [ a azonOnto:IdentifierInfo ;
      azonOnto:name "OAI"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:www.dbc.wroc.pl:1874"^^xsd:anyURI ;
      azonOnto:value "1874"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:publicationPlace "Monachium"^^xsd:string ;
  azonOnto:publicationYear 1908 ;
  azonOnto:publisher "Süddeutsche Monatshefte"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=1874"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk technicznych (2011)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Olga Schabowicz"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Albrecht Dürer’s Unterweisung der Messung"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD