@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:16893 a azonOnto:Video ;
  azonOnto:acceptanceDate "2018-09-25"^^xsd:date ;
  azonOnto:character [ a azonOnto:Character ;
      azonOnto:firstName "Grzegorz"^^xsd:string ;
      azonOnto:lastName "Soboń"^^xsd:string ;
      azonOnto:name "Grzegorz Soboń"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:Character ;
      azonOnto:firstName "Jarosław"^^xsd:string ;
      azonOnto:lastName "Sotor"^^xsd:string ;
      azonOnto:name "Jarosław Sotor"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:cocreatorInfo [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:5750 ;
      azonOnto:position 1 ;
      azonOnto:roleName "Redaktor"@pl ],
    [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:5680 ;
      azonOnto:position 2 ;
      azonOnto:roleName "Inna"@pl ] ;
  azonOnto:codec "H.264/MPEG-4"^^xsd:string ;
  azonOnto:collection collection:1,
    collection:7 ;
  azonOnto:creationDate "2012-11-19"^^xsd:date ;
  azonOnto:description "Materiał dotyczący badań Grupy Elektroniki Laserowej i Światłowodowej Politechniki Wrocławskiej nad grafenem."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2012 11 19 Coprnicus grafen news youtube.mp4"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/16893/2012 11 19 Coprnicus grafen news youtube.mp4"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:genre "news"@pl ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c77981"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "grafen"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c30372"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Grant badawczy"@pl ;
      azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_32535"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "ID-NC-ND"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numberOfTracks 2 ;
  azonOnto:originalMedium "DVC PRO HD"^^xsd:string ;
  azonOnto:originalVideoMaterial "materiał montowany bez logo"@pl ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:producer "TV STYK"^^xsd:string ;
  azonOnto:publisher "TV STYK"^^xsd:string ;
  azonOnto:quality 4 ;
  azonOnto:recordingLength "00:02:32"^^xsd:string ;
  azonOnto:scientificDiscipline "materiały popularnonaukowe i inne (2011)"@pl ;
  azonOnto:sound "stereo"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Łukasz Ferenc"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:supplementaryFileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2012_11_19_Coprnicus_grafen_news_youtube.vtt"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/16893/2012_11_19_Coprnicus_grafen_news_youtube.vtt"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2012_11_19_Coprnicus_grafen_news_youtube.srt"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/16893/2012_11_19_Coprnicus_grafen_news_youtube.srt"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2012_11_19_Coprnicus_grafen_news_youtube.md"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/16893/2012_11_19_Coprnicus_grafen_news_youtube.md"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:title "Grafen"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD