@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:1707 a azonOnto:Photo360 ;
  azonOnto:acceptanceDate "2018-04-17"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:4369 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:camera "Nikon D800E z obiektywem 24-70 mm"^^xsd:string ;
  azonOnto:collection collection:1,
    collection:7 ;
  azonOnto:description "Foto 360.\\nEksponat Muzeum Politechniki Wrocławskiej opisany w inwentarzu pod nr MPWr_I2_262 (A7-4-R2-2). \\nImpulsowy miernik rezystancji IMR-4 jest przenośnym przyrządem do pomiaru rezystancji uziomów w otoczeniu trakcji elektrycznej prądu stałego. Do pomiaru wykorzystywane są tory kolejowe lub tramwajowe włączone do sieci powrotnej układu zasilania. Nie wymaga się stosowania dodatkowych sond pomiarowych. Miernik może być również wykorzystywany do pomiarów małych rezystancji zastępując metodę techniczną, w tym do pomiarów: ciągłości żył powrotnych i roboczych kabli energetycznych ze wskazaniem wartości zmierzonej rezystancji, ciągłości i jakości połączeń w obwodach uziemiających i uszyniających, rezystancji obwodu dowolnej pętli zwarcia."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "MPWr_I2_262_Flash.swf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1707/MPWr_I2_262_Flash.swf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "SPAKOWANY PROJEKT.zip"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1707/SPAKOWANY PROJEKT.zip"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "html_MPWr_I2_262_Flash.html"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1707/html_MPWr_I2_262_Flash.html"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "pomiar"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c78425"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "przyrząd pomiarowy"@pl ;
      azonOnto:uri "http://eurovoc.europa.eu/2159"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "prąd stały"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c82237"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "rezystancja"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c93576"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:location "Muzeum Politechniki Wrocławskiej"^^xsd:string ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Kolen"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://www.kolen.pl/pl/node/116"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika (2011)"@pl ;
  azonOnto:software "Orbitvu Editor"^^xsd:string ;
  azonOnto:subject [ a azonOnto:Photo360Subject ;
      azonOnto:depth "203 mm"^^xsd:string ;
      azonOnto:height "70 mm"^^xsd:string ;
      azonOnto:material "plastik, metal, szkło"^^xsd:string ;
      azonOnto:placeOfCreation "Polska"^^xsd:string ;
      azonOnto:producer "ERA"^^xsd:string ;
      azonOnto:width "117 mm"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Karolina Ćwięka"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Miernik IMR-4"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD