@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:17253 a azonOnto:Journal ;
  azonOnto:acceptanceDate "2018-07-23"^^xsd:date ;
  azonOnto:collection collection:19,
    collection:3 ;
  azonOnto:description "Numer zawiera artykuł dotyczący służby zdrowia w Anglii, wyciągi z doniesień urzędowych, notki biograficzne."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "C52336_36_8_OCR.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/17253/C52336_36_8_OCR.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Beitrage zur Lehre00003.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/17253/Beitrage zur Lehre00003.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Beitrage zur Lehre00002.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/17253/Beitrage zur Lehre00002.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Beitrage zur Lehre00001.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/17253/Beitrage zur Lehre00001.tif"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Historia medycyny"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D006666"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "History of Medicine"@en ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D006666"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "służba zdrowia"@pl ;
      azonOnto:uri "http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3881"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Health Services"@en ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D006296"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "England"@en ;
      azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2574"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Anglia"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D004739"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Niemiecki"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numberOfPages 4 ;
  azonOnto:numeration "Jg. 5, nr 8"^^xsd:string ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:publicationFrequency "tygodnik"@pl ;
  azonOnto:publicationPlace "Berlin"^^xsd:string ;
  azonOnto:publicationYear 1836 ;
  azonOnto:publisher "Verlag von Theod. Christ. Friedr. Enslin"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "http://156.17.100.47/cgi-bin/wspd_cgi.sh/wo2_opbib.p?ID1=DHKKLMHMQMGNNKKRKON&ln=pl&RODZAJ=2&ID=2726&widok=9&N1=W1334186&N2=2&N3=9&N4=1,2,7,10,12,13,14,30,3&srt=t00"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://156.17.100.47/cgi-bin/wspd_cgi.sh/wo2_opbib.p?ID1=DHKKLMHMQMGNNKKRKON&ln=pl&RODZAJ=2&ID=2726&widok=9&N1=W1334186&N2=2&N3=9&N4=1,2,7,10,12,13,14,30,3&srt=t00"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Magdalena Jonko"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Medicinische Zeitung"@mu .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD