@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:18626 a azonOnto:Photo ;
  azonOnto:acceptanceDate "2018-09-14"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:4460 ;
      azonOnto:author person:3032 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:camera "Mikroskop stereoskopowy Olympus SZX-16"^^xsd:string ;
  azonOnto:collection collection:2 ;
  azonOnto:comment "28. Kolekcje próbek glebowych i skalnych"@pl ;
  azonOnto:creationYear 2018 ;
  azonOnto:description "W przedstawionej próbce piasku aluwialnego obecny jest kwarc. Jest on minerałem bezbarwnym lub zabarwionym na biało, szaro, żółto czerwono etc. Ponadto minerał ten posiada rysę białą, przełam muszlowy oraz połysk szklisty, tłusty (na płaszczyźnie przełamu). Twardość w skali Mohsa wynosi 7. Na zdjęciu widoczne są również minerały ciężkie, które są minerałami akcesorycznymi w skale. Jednakże identyfikacja tych minerałów nie jest możliwa bez zastosowania zaawansowanych metod mineralogicznych."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl,
    "uczniowie"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "piasek aluwialny2.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18626/piasek aluwialny2.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "piasek aluwialny.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18626/piasek aluwialny.jpg"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Piasek"@pl ;
      azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6779"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "skała osadowa"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c100941"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "psamity"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/23711"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "skała okruchowa"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/23712"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Szełęg E. Atlas minerałów i skał. Wydawnictwo Pascal, Bielsko Biała, 2007, str. 3-272."^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://aleph.bibl.up.wroc.pl/F/?func=direct&doc_number=000075505&local_base=KS"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Marta Sabatowska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Piasek aluwialny - skład mineralogiczny"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD