@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:18638 a azonOnto:Photo ;
  azonOnto:acceptanceDate "2018-09-14"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:4460 ;
      azonOnto:author person:3032 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:camera "Mikroskop stereoskopowy Olympus SZX-16"^^xsd:string ;
  azonOnto:collection collection:2 ;
  azonOnto:comment "28. Kolekcje próbek glebowych i skalnych"@pl ;
  azonOnto:creationYear 2018 ;
  azonOnto:description "W przedstawionej próbce utworów fluwioglacjalnych zidentyfikować można kwarc, któremu towarzyszą fragmenty skał. Kwarc jest minerałem bezbarwnym lub zabarwionym na biało, szaro, żółto czerwono etc. Ponadto minerał ten posiada rysę białą, przełam muszlowy oraz połysk szklisty, tłusty (na płaszczyźnie przełamu). Twardość w skali Mohsa wynosi 7. Fragmenty skał reprezentowane są przez skały krystaliczne np. granit. Szczegółowy skład utworów fluwioglacjalnych możliwy jest do określenia dopiero po zastosowaniu zaawansowanych metod mineralogicznych i petrograficznych."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl,
    "uczniowie"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "utwory fluwioglacjalne.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18638/utwory fluwioglacjalne.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "utwory fluwioglacjalne2.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18638/utwory fluwioglacjalne2.jpg"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "skała osadowa"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c100941"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "skała okruchowa"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/23712"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "lądolód"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c46879"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Szełęg E. Atlas minerałów i skał. Wydawnictwo Pascal, Bielsko Biała, 2007, str. 3-272."^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://aleph.bibl.up.wroc.pl/F/?func=direct&doc_number=000075505&local_base=KS"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Marta Sabatowska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Utwory fluwioglacjalne - skład mineralogiczny"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD