@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:187 a azonOnto:Expert ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-07-25"^^xsd:date ;
  azonOnto:award "Ocena wyróżniająca w rankingu efektywności naukowej adiunktów Wydziału Wychowania Fizycznego w roku 2017, uwzględniającym dorobek naukowy i publikacyjny za lata 2015-2016, Wyróżnienie, "@pl ;
  azonOnto:collection collection:14,
    collection:4 ;
  azonOnto:conference [ a azonOnto:Conference ;
      azonOnto:name "II Ogólnopolska Konferencja Edukacyjna - 15 lat z Eduballami - zakładane a rzeczywiste efekty kształcenia z wykorzystaniem piłek edukacyjnych EDUball"^^xsd:string ;
      azonOnto:year 2017 ] ;
  azonOnto:cooperationWithOtherEntity [ a azonOnto:CooperationWithOtherEntity ;
      azonOnto:name "Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu"^^xsd:string ;
      azonOnto:scope "konsultacje naukowe z zakresu statystyki i badań kinematycznych w grach zespołowych"^^xsd:string ;
      azonOnto:startYear 2014 ],
    [ a azonOnto:CooperationWithOtherEntity ;
      azonOnto:name "Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach"^^xsd:string ;
      azonOnto:scope "konsultacje naukowe z zakresu statystyki oraz współpraca z Pracownią Badań Czynnościowych Człowieka"^^xsd:string ;
      azonOnto:startYear 2014 ] ;
  azonOnto:description "Opis eksperta"@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "ogół społeczeństwa"@pl ;
  azonOnto:experience "Recenzent publikacji w Human Movement, dotychczas promotor 7 prac licencjackich oraz 5 prac magisterskich, promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim mgr Rubajczyka pt. „Efekt Daty Urodzenia osób trenujących wybrane gry sportowe”."^^xsd:string ;
  azonOnto:functionInJournalInfo [ a azonOnto:FunctionInJournalInfo ;
      azonOnto:functionName "Recenznet"^^xsd:string ;
      azonOnto:startYear 2016 ;
      azonOnto:title "Human Movement"@pl ] ;
  azonOnto:graduationFieldOfStudy "Wychowanie Fizyczne"^^xsd:string ;
  azonOnto:graduationSpecialty "Trenersko-instruktorska"^^xsd:string ;
  azonOnto:graduationUniversity "Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu"^^xsd:string ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "wydolność"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/474614"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-ND-NC 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:masterThesisTitle "Zmiany mocy maksymalnej podczas powtarzanych wysiłków do odmowy"^^xsd:string ;
  azonOnto:masterThesisYear "2010"^^xsd:string ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:person person:2074 ;
  azonOnto:phdDissertationTitle "Zmiany mocy maksymalnej w powtarzanych wysiłkach krótkotrwałych, jako miara wydolności fosfagenowej"^^xsd:string ;
  azonOnto:phdDissertationYear "2014"^^xsd:string ;
  azonOnto:publication [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2138 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2074 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2075 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2177 ] ;
      azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Football"@en ;
          azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D005538"^^xsd:anyURI ],
        [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Thresholds, Anaerobic"@en ;
          azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D015308"^^xsd:anyURI ] ;
      azonOnto:numeration "10"^^xsd:string ;
      azonOnto:pageFrom 25 ;
      azonOnto:pageTo 31 ;
      azonOnto:publicationYear 2015 ;
      azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
          azonOnto:title "Central European Journal of Sport Sciences and Medicine" ] ;
      azonOnto:title "Distances covered above and below the anaerobic threshold by professional football players in different competitive conditions"@pl ],
    [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2138 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2074 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2084 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2075 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2199 ] ;
      azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Soccer"@en ;
          azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D012916"^^xsd:anyURI ] ;
      azonOnto:numeration "23"^^xsd:string ;
      azonOnto:pageFrom 195 ;
      azonOnto:pageTo 200 ;
      azonOnto:publicationYear 2016 ;
      azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
          azonOnto:title "Polish Journal of Sport and Tourism" ] ;
      azonOnto:title "Analysis of the motor activities of professional Polish soccer players"@pl ],
    [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2074 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2084 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2079 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2111 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2390 ] ;
      azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "mięśnie szkieletowe"@pl ;
          azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c55291"^^xsd:anyURI ],
        [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "piłka nożna"@pl ;
          azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c74150"^^xsd:anyURI ],
        [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Football"@en ;
          azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D005538"^^xsd:anyURI ],
        [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "SMAP, skeletal muscle abundant protein, human"@en ;
          azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/C099139"^^xsd:anyURI ] ;
      azonOnto:numeration "29"^^xsd:string ;
      azonOnto:pageFrom 55 ;
      azonOnto:pageTo 61 ;
      azonOnto:publicationYear 2013 ;
      azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
          azonOnto:title "Medycyna Sportowa" ] ;
      azonOnto:title "Wpływ wysiłku meczowego na opóźnioną bolesność mięśni kończyny dolnej dominującej i niedominującej=Influence of a professional football game on delayed onset muscle soreness development in dominant and non-dominant legs"@pl ],
    [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2084 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2074 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2079 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2080 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2082 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2390 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2083 ] ;
      azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "sprint"@pl ;
          azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c103789"^^xsd:anyURI ],
        [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Gaze Tracker"@pl ;
          azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c28855"^^xsd:anyURI ] ;
      azonOnto:numeration "15"^^xsd:string ;
      azonOnto:pageFrom 391 ;
      azonOnto:pageTo 396 ;
      azonOnto:publicationYear 2015 ;
      azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
          azonOnto:title "International Journal of Performance Analysis in Sport" ] ;
      azonOnto:title "Blood lactate concentrations in elite Polish 100 m sprinters"@pl ],
    [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2124 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2074 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2084 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2123 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2079 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2111 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2390 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2125 ] ;
      azonOnto:numeration "54"^^xsd:string ;
      azonOnto:pageFrom 394 ;
      azonOnto:pageTo 402 ;
      azonOnto:publicationYear 2014 ;
      azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
          azonOnto:title "JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS" ] ;
      azonOnto:title "Effects of two recovery procedures after a football game on sensory and biochemical markers"@pl ],
    [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2706 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2084 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2074 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2079 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2127 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2111 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2707 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2390 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2125 ] ;
      azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Muscle Fatigue"@en ;
          azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D018763"^^xsd:anyURI ],
        [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Muscular Dystrophy, Progressive, Involving Shoulder Girdle and Back"@en ;
          azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/C564095"^^xsd:anyURI ],
        [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Motor Control Laterality"@en ;
          azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D007839"^^xsd:anyURI ] ;
      azonOnto:numeration "115"^^xsd:string ;
      azonOnto:pageFrom 1351 ;
      azonOnto:pageTo 1358 ;
      azonOnto:publicationYear 2015 ;
      azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
          azonOnto:title "European Journal of Applied Physiology" ] ;
      azonOnto:title "Functional connectivity between core and shoulder muscles increases during isometric endurance contractions in judo competitors"@pl ],
    [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2138 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2074 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2084 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2075 ] ;
      azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "high speed-methodology"@pl ;
          azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c32082"^^xsd:anyURI ],
        [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Soccer"@en ;
          azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D012916"^^xsd:anyURI ],
        [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "filtry barwne odporne na temperature"@pl ;
          azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c26226"^^xsd:anyURI ],
        [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "sensitive to low humidity 1 protein, Arabidopsis"@en ;
          azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/C505729"^^xsd:anyURI ],
        [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Endurance Shuttle Walk Test"@en ;
          azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D000070857"^^xsd:anyURI ] ;
      azonOnto:numeration "21"^^xsd:string ;
      azonOnto:pageFrom 221 ;
      azonOnto:pageTo 227 ;
      azonOnto:publicationYear 2014 ;
      azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
          azonOnto:title "Trends in Sport Sciences" ] ;
      azonOnto:title "Analysis of motor performance of professional soccer players in different environmental conditions"@pl ],
    [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2138 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2074 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2136 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2079 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2390 ] ;
      azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Soccer"@en ;
          azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D012916"^^xsd:anyURI ],
        [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Endurance Shuttle Walk Test"@en ;
          azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D000070857"^^xsd:anyURI ] ;
      azonOnto:numeration "21"^^xsd:string ;
      azonOnto:pageFrom 153 ;
      azonOnto:pageTo 160 ;
      azonOnto:publicationYear 2014 ;
      azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
          azonOnto:title "Trends in Sport Sciences" ] ;
      azonOnto:title "Endurance capacity and selected technical-tactical skills of soccer players participating in the group stage of the 2014 FIFA World Cup"@pl ],
    [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2074 ] ;
      azonOnto:pageFrom 182 ;
      azonOnto:pageTo 195 ;
      azonOnto:publicationYear 2014 ;
      azonOnto:title "Szybkość przemieszczania się młodych piłkarzy po linii prostej i łamanej na dystansie 30 metrów trenujących w klubie sportowym Lech Poznań"@pl ],
    [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2074 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2084 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2079 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2080 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2094 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2390 ] ;
      azonOnto:pageFrom 58 ;
      azonOnto:pageTo 63 ;
      azonOnto:publicationYear 2013 ;
      azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
          azonOnto:title "Sport Wyczynowy" ] ;
      azonOnto:title "Aktywność beztlenowej glikolizy u najlepszych polskich czterystumetrowców w biegu na 300 metrów"@pl ],
    [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2510 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2074 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2095 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2075 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2116 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2164 ] ;
      azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "fermă de produse lactate"@ro ;
          azonOnto:uri "http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1950"^^xsd:anyURI ],
        [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "wybór cech (feature selection)"@pl ;
          azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c130686"^^xsd:anyURI ],
        [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Endurance Shuttle Walk Test"@en ;
          azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D000070857"^^xsd:anyURI ],
        [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Heart rate"@en ;
          azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_13669"^^xsd:anyURI ] ;
      azonOnto:numeration "7"^^xsd:string ;
      azonOnto:pageFrom 13 ;
      azonOnto:pageTo 22 ;
      azonOnto:publicationYear 2015 ;
      azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
          azonOnto:title "Baltic Journal of Health and Physical Activity" ] ;
      azonOnto:title "Endurance skills of young team game players"@pl ],
    [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2138 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2074 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2084 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2075 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2165 ] ;
      azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Soccer"@en ;
          azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D012916"^^xsd:anyURI ],
        [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Activity, Motor"@en ;
          azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D009043"^^xsd:anyURI ] ;
      azonOnto:numeration "11"^^xsd:string ;
      azonOnto:pageFrom 45 ;
      azonOnto:pageTo 53 ;
      azonOnto:publicationYear 2015 ;
      azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
          azonOnto:title "Central European Journal of Sport Sciences and Medicine" ] ;
      azonOnto:title "Analysis of match performance of full-backs from selected European soccer leagues"@pl ],
    [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2138 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2074 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2084 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2075 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2177 ] ;
      azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Risk Scorecard"@pl ;
          azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c93749"^^xsd:anyURI ],
        [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Soccer"@en ;
          azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D012916"^^xsd:anyURI ] ;
      azonOnto:numeration "22"^^xsd:string ;
      azonOnto:pageFrom 185 ;
      azonOnto:pageTo 190 ;
      azonOnto:publicationYear 2015 ;
      azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
          azonOnto:title "Trends in Sport Sciences" ] ;
      azonOnto:title "The impact of players' motor skills on match performance in top German Bundesliga teams"@pl ],
    [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2138 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2074 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2084 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2075 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2177 ] ;
      azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Soccer"@en ;
          azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D012916"^^xsd:anyURI ] ;
      azonOnto:numeration "16"^^xsd:string ;
      azonOnto:pageFrom 818 ;
      azonOnto:pageTo 829 ;
      azonOnto:publicationYear 2016 ;
      azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
          azonOnto:title "International Journal of Performance Analysis in Sport" ] ;
      azonOnto:title "Match outcome and distances covered at various speeds in match play by elite German soccer players"@pl ],
    [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2138 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2074 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2075 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2201 ] ;
      azonOnto:numeration "61"^^xsd:string ;
      azonOnto:pageFrom 677 ;
      azonOnto:pageTo 684 ;
      azonOnto:publicationYear 2017 ;
      azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
          azonOnto:title "International Journal of Biometeorology" ] ;
      azonOnto:title "Physical activity profile of 2014 FIFA World Cup players, with regard to different ranges of air temperature and relative humidity"@pl ],
    [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2138 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2074 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2075 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2390 ] ;
      azonOnto:numeration "56"^^xsd:string ;
      azonOnto:pageFrom 187 ;
      azonOnto:pageTo 195 ;
      azonOnto:publicationYear 2017 ;
      azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
          azonOnto:title "Journal of Human Kinetics" ] ;
      azonOnto:title "Analysis of motor activities of professional soccer players during the 2014 World Cup in Brazil"@pl ],
    [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2138 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2074 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2084 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2075 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:4269 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:1557 ] ;
      azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Soccer"@en ;
          azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D012916"^^xsd:anyURI ],
        [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "fish passes"@en ;
          azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2955"^^xsd:anyURI ] ;
      azonOnto:numeration "24"^^xsd:string ;
      azonOnto:pageFrom 30 ;
      azonOnto:pageTo 34 ;
      azonOnto:publicationYear 2017 ;
      azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
          azonOnto:title "Polish Journal of Sport and Tourism" ] ;
      azonOnto:title "Pass completion rate and match outcome at the World Cup in Brazil in 2014"@pl ],
    [ a azonOnto:Publication ;
      azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2138 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2074 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2084 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2075 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:2177 ],
        [ a azonOnto:AuthorInfo ;
          azonOnto:author person:4284 ] ;
      azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Soccer"@en ;
          azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D012916"^^xsd:anyURI ],
        [ a azonOnto:KeywordInfo ;
          azonOnto:name "Thresholds, Anaerobic"@en ;
          azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D015308"^^xsd:anyURI ] ;
      azonOnto:numeration "17"^^xsd:string ;
      azonOnto:pageFrom 25 ;
      azonOnto:pageTo 32 ;
      azonOnto:publicationYear 2017 ;
      azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
          azonOnto:title "Central European Journal of Sport Sciences and Medicine" ] ;
      azonOnto:title "Distance covered below and above the anaerobic threshold by elite German goalkeepers"@pl ] ;
  azonOnto:qualification [ a azonOnto:Qualification ;
      azonOnto:qualificationType "Instruktor tenisa ziemnego"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)"@pl ;
  azonOnto:subjectTaught [ a azonOnto:TaughtSubject ;
      azonOnto:name "Teoria i Metodyka Piłki Nożnej"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:TaughtSubject ;
      azonOnto:name "Teoria i Metodyka Piłki Ręcznej"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:TaughtSubject ;
      azonOnto:name "Plażowa Piłka Nożna"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:TaughtSubject ;
      azonOnto:name "Plażowa Piłka Ręczna"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:TaughtSubject ;
      azonOnto:name "Halowa Piłka Nożna"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:TaughtSubject ;
      azonOnto:name "Methodology of Football"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Paweł Chmura"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:taughtInstructorCourse [ a azonOnto:TaughtInstructorCourse ;
      azonOnto:name "Specjalizacja instruktorska z piłki nożnej"^^xsd:string ;
      azonOnto:organizer "AWF Wrocław"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:TaughtInstructorCourse ;
      azonOnto:name "Specjalizacja trenerska z piłki nożnej"^^xsd:string ;
      azonOnto:organizer "AWF Wrocław"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Doświadczenie eksperckie - Paweł Chmura"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD