@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:18876 a azonOnto:Database ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-08-28"^^xsd:date ;
  azonOnto:collection collection:1,
    collection:10 ;
  azonOnto:creationYear 2018 ;
  azonOnto:description "Baza prowadzona przez Ośrodek Współpracy Nauki z Gospodarką Politechniki Wrocławskiej. Zawiera informacje o zgłoszeniach patentowych, zgłoszeniach międzynarodowych, znakach towarowych i wzorach użytkowych dokonanych przez Politechnikę Wrocławską. Dane pobierane są bezpośrednio z Bazy Wynalazków Politechniki Wrocławskiej, prowadzonej przez Dział Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej uczelni.\\nBazę można przeszukiwać po nazwie wynalazku, nazwie wydziału, numerze zgłoszenia, numerze patentu oraz po nazwisku twórcy. Wpisy zawieraja także linki do podstawowych danych bibliograficznych Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "administracja publiczna"@pl,
    "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "przedsiębiorcy"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "invention.xlsx"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18876/invention.xlsx"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "invention.csv"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18876/invention.csv"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c77981"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "rozwój przedsiębiorstw"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c96311"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "biznes i nauka"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c10050"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "patent polski"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c73230"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "rozwój badań naukowych"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c96232"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Znak towarowy"@pl ;
      azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6228"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "wzór użytkowy i zdobniczy"@pl ;
      azonOnto:uri "http://eurovoc.europa.eu/3663"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "innowacje techniczne"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c34463"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "innowacje technologiczne"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c34464"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "innowacje produktowe"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c34460"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "innowacje materiałowe"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c34458"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "innowacja"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/76805"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "wynalazek"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/7397"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Ośrodek Współpracy Nauki z Gospodarką Politechniki Wrocławskiej"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://centrum.pwr.edu.pl/struktura/osrodek-wspolpracy-nauki-z-gospodarka"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Oferta dla biznesu Politechniki Wrocławskiej"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://biznes.pwr.edu.pl/"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://centrum.pwr.edu.pl/"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Baza Wynalazki Politechniki Wrocławskiej"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://wynalazki.pwr.wroc.pl/"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Dział Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://patent.pwr.wroc.pl/default.aspx"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk technicznych (2011)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Marzena Kurdyś"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:temporalCoverage "Od 1996 r."^^xsd:string ;
  azonOnto:title "Baza Wynalazków Politechniki Wrocławskiej"@pl ;
  azonOnto:uri "http://biznes.pwr.edu.pl/badania-i-rozwoj/baza-wynalazkow-2018"^^xsd:anyURI .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD