@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:21609 a azonOnto:Thesis ;
  azonOnto:acceptanceDate "2018-10-15"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:6165 ;
      azonOnto:author person:10350 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:collection collection:20,
    collection:5 ;
  azonOnto:creationYear 2004 ;
  azonOnto:description "Celem prezentowanych w niniejszej pracy badań jest opracowanie praktycznej metody, umożliwiającej wyznaczenie optymalnego układu stacji bazowych systemu LMDS. Wymaga to wzięcia pod uwagę wielu różnych uwarunkowań wynikających ze stosowania techniki radiowej oraz znaczną niepewność przewidywań opartych na dostępnych danych rynkowych i związane z tym ryzyko inwestycyjne. Dodatkowo jest to problem planowania w wieloletnim horyzoncie w warunkach niestacjonarności. Dotychczas stosowane w praktyce metody nie umożliwiały rozwiązywania zadania sformułowanego przy uwzględnieniu wszystkich powyższych wymagań, i stąd w wielu przypadkach decyzje projektowe podejmowane były intuicyjnie. W niniejszej rozprawie opracowany został algorytm, który pozwala na praktyczne określenie najlepszego – ze względu na zdefiniowane wymagania – układu. Metoda nie ma rygorystycznych wymagań w stosunku do danych wejściowych, co implikuje szybkość \\ni relatywnie mały koszt procesu projektowego. Oprócz tego zachodzi możliwość uwzględnienia wielu różnych aspektów ekonomicznych, w tym także strategii w zakresie bezpieczeństwa inwestycyjnego.\\nJakkolwiek rozpatrywane tu zagadnienie dotyczy wykorzystania konkretnej technologii dedykowanej do świadczenia usług bezprzewodowej transmisji danych, to proponowany algorytm można łatwo zaadaptować wobec problemów o zbliżonych cechach, przykładowo związanych z telefonią komórkową. Można zaproponować również jego wykorzystanie w zagadnieniach wymagających podejmowania decyzji przy nieprecyzyjnych danych \\no charakterze przestrzennym, jak rozplanowanie punktów obsługi klienta lub oddziałów na terenie miasta. Do stworzenia przedstawionego algorytmu zastosowano połączenie metod zaczerpniętych z różnorodnych obszarów wiedzy teoretycznej oraz nauk stosowanych. \\nW szczególności wykorzystane tu zostały elementy z następujących dziedzin: statystyczne estymatory jądrowe, logika rozmyta, badania operacyjne, teoria preferencji oraz metody numeryczne."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "naukowcy"@pl,
    "przedsiębiorcy"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.026.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.026.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.007.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.007.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.062.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.062.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.009.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.009.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.005.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.005.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.041.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.041.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.067.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.067.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.053.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.053.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.006.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.006.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.049.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.049.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.040.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.040.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.077.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.077.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.051.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.051.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.080.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.080.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.016.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.016.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.025.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.025.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.036.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.036.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.056.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.056.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.069.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.069.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.060.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.060.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.068.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.068.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.081.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.081.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.033.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.033.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.024.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.024.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.070.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.070.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.013.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.013.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.034.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.034.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.025.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.025.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.063.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.063.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.059.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.059.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.080.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.080.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.062.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.062.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.002.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.002.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.docx"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.docx"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.050.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.050.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.055.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.055.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.027.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.027.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.086.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.086.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.016.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.016.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.029.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.029.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.057.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.057.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.083.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.083.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.076.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.076.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.087.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.087.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.011.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.011.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.053.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.053.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.007.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.007.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.030.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.030.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.043.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.043.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.051.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.051.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.073.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.073.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.029.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.029.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.019.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.019.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.031.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.031.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.077.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.077.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.038.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.038.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.046.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.046.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.046.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.046.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.073.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.073.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.020.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.020.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.030.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.030.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.056.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.056.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.008.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.008.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.048.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.048.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.052.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.052.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.058.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.058.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.055.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.055.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.038.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.038.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.018.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.018.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.031.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.031.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.068.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.068.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.061.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.061.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.054.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.054.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.010.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.010.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.085.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.085.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.069.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.069.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.009.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.009.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.026.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.026.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.064.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.064.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.072.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.072.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.072.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.072.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.041.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.041.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.006.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.006.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.011.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.011.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.060.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.060.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.013.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.013.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.057.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.057.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.028.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.028.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.058.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.058.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.036.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.036.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.047.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.047.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.084.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.084.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.033.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.033.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.078.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.078.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.037.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.037.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.015.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.015.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.079.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.079.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.021.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.021.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.001.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.001.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.018.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.018.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.021.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.021.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.024.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.024.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.065.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.065.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.043.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.043.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.075.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.075.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.019.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.019.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.003.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.003.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.048.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.048.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.005.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.005.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.085.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.085.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.049.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.049.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.079.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.079.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.015.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.015.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.084.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.084.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.037.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.037.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.059.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.059.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.004.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.004.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.070.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.070.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.020.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.020.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.054.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.054.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.003.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.003.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.087.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.087.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.065.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.065.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.045.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.045.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.083.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.083.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.074.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.074.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.082.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.082.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.071.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.071.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.067.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.067.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.022.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.022.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.012.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.012.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.017.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.017.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.023.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.023.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.014.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.014.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.045.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.045.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.081.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.081.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.032.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.032.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.022.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.022.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.042.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.042.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.044.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.044.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.023.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.023.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.008.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.008.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.028.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.028.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.050.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.050.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.010.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.010.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.074.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.074.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.004.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.004.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.064.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.064.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.078.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.078.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.032.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.032.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.075.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.075.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.002.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.002.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.039.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.039.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.047.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.047.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.063.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.063.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.017.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.017.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.035.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.035.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.027.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.027.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.039.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.039.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.014.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.014.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.082.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.082.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.040.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.040.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.001.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.001.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.034.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.034.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.044.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.044.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.066.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.066.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.042.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.042.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.086.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.086.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.076.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.076.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.061.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.061.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.035.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.035.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.052.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.052.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.012.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.012.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.high.071.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.high.071.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Jacek_Waglowski_od_autora.med.066.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21609/Jacek_Waglowski_od_autora.med.066.tiff"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "stacje bazowe"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/11383"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "optymalizacja"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c70244"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "bezprzewodowe systemy szerokopasmowe"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/24299"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "system LMDS"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/24403"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "estymatory jądrowe"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/24404"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "metoda podziału i oszacowań"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/24405"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "fuzzy logic"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c28688"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "optimization"@en ;
      azonOnto:uri "http://eurovoc.europa.eu/4413"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "logika rozmyta"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/44975"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:location "Warszawa"^^xsd:string ;
  azonOnto:numberOfPages 87 ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Warszawa"^^xsd:string ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Anna Wasilewska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:supervisor person:10237 ;
  azonOnto:title "Metoda planowania optymalnego układu stacji bazowych bezprzewodowego systemu transmisji danych LMDS"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD