@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:2166 a azonOnto:Other ;
  azonOnto:acceptanceDate "2018-10-09"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:6433 ;
      azonOnto:author person:7 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:collection collection:1,
    collection:7 ;
  azonOnto:creationYear 1993 ;
  azonOnto:description "Mapa przedstawiająca obciążenia komunikacyjne na sieci Wrocławia wg wyników symulacyjnej prognozy rozkładu ruchu osobowego Dom-Praca, Dom-Usługi, wg modelu pośrednich możliwości.\\nZmodyfikowane połączenia.\\nGodzina szczytu popołudniowego.\\nPrzepływy najkrótszą drogą."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "administracja publiczna"@pl,
    "nauczyciele"@pl,
    "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "przedsiębiorcy"@pl,
    "studenci"@pl,
    "uczniowie"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "rys.06.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/2166/rys.06.tif"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:geographicalCoverage <http://sws.geonames.org/3081368/> ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "miasto Wrocław"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c54635"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "modelowanie potoków ruchu"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c57366"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "transport i komunikacja"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c119008"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "model pośrednich możliwości"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c58237"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "transport"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/230530"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numeration "6"^^xsd:string ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:scientificDiscipline "Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)"@pl ;
  azonOnto:seriesName "Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993"^^xsd:string ;
  azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
      azonOnto:title "Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993. Zestawienie"@pl ] ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Joanna Żebrowska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Obciążenie odcinków sieci ulicznej ruchem osobowym (rys. 6)"@pl ;
  azonOnto:titleVariant "Obciążenie odcinków sieci ulicznej ruchem osobowym"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD