@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:21810 a azonOnto:Photo ;
  azonOnto:acceptanceDate "2018-12-11"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:4460 ;
      azonOnto:author person:2066 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:camera "Nikon Eclipse 80i; 16MP Microscope Camera 4/3 inch Panasonic CMOS sensor MN34230"^^xsd:string ;
  azonOnto:collection collection:2 ;
  azonOnto:comment "38. Kolekcja zdjęć mikroskopowych sierści ssaków występujących w środowisku naturalnym i hodowlanych na terenie Polski oraz wybranych innych regionów świata."@pl ;
  azonOnto:creationYear 2018 ;
  azonOnto:description "Preparat histologiczny sierści wiewiórki rudej (Sciurus vulgaris), część jasna włosa z okolicy brzucha, powiększenie obiektywu x40 w świetle spolaryzowanym."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "ogół społeczeństwa"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "82_bez_barx40pol-0032.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/21810/82_bez_barx40pol-0032.tif"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "sierść zwierzęca"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c100268"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Ssaki"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D008322"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "mikroskopia"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c55869"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "wiewiórka ruda"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/26480"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-ND-NC 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Integrated Taxonomic Information System"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=632439#null"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk biologicznych (2011)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Dariusz Nowakowski"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Sierść wiewiórki rudej, część jasna włosa z okolicy brzucha, pow. obiektywu x 40 w świetle spolaryzowanym"@pl ;
  azonOnto:titleVariant "Sciurus vulgaris_ część jasna włosa z okolicy brzucha, pow. obiektywu x 40 w świetle spolaryzowanym"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD