@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:23029 a azonOnto:Photo ;
  azonOnto:acceptanceDate "2018-11-13"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:6850 ;
      azonOnto:author person:10115 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:camera "DJI FC330"^^xsd:string ;
  azonOnto:cocreatorInfo [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:10540 ;
      azonOnto:position 1 ;
      azonOnto:roleName "Operator"@pl ] ;
  azonOnto:collection collection:2 ;
  azonOnto:comment "9. Stacja Badawczo-Dydaktyczna w Radomierzu - obszar ziemi łąk, pastwisk, upraw i lasów; 38 działek"@pl ;
  azonOnto:creationYear 2018 ;
  azonOnto:description "Numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) działki 55/1 należącej do Stacji Badawczo-Dydaktyczej w Radomierzu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wykonany na podstawie zdjęć z bezzałogowego statku latającego."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "administracja publiczna"@pl,
    "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "NMPT_działki_55-1_należącej_do_Stacji_Badawczo-Dydaktyczej_w_Radomierzu_UPWr.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/23029/NMPT_działki_55-1_należącej_do_Stacji_Badawczo-Dydaktyczej_w_Radomierzu_UPWr.tif"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "geodezja"@pl ;
      azonOnto:uri "http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3638"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Radomierz"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/4757"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "bezzałogowy statek latający"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c9151"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Numeryczny Model Terenu"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c64544"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:location "Radomierz"^^xsd:string ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Fotogrametria / Zdzisław Kurczyński"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://aleph.bibl.up.wroc.pl/F/?func=direct&doc_number=000089834&local_base=ARW01"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Piotr Kubiś"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Numeryczny model pokrycia terenu działki 55/1 należącej do Stacji Badawczo-Dydaktyczej w Radomierzu UPWr"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD