@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:24156 a azonOnto:HistopathologicalPreparation ;
  azonOnto:acceptanceDate "2018-12-27"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:4490 ;
      azonOnto:author person:2064 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:collection collection:2 ;
  azonOnto:comment "23. Kolekcje zdjęć mikro- i makroskopowych histologicznych i histopatologicznych różnych zwierząt domowych z zakresu weterynarii wraz z opisami w językach polskim i angielskim (preparatów tkanek miękkich)"@pl ;
  azonOnto:creationYear 2018 ;
  azonOnto:description "Zdjęcie przedstawia preparat histopatologiczny brodawczaka psa."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "nauczyciele"@pl,
    "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl,
    "uczniowie"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "brodawczak_1.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/24156/brodawczak_1.jpg"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "psy"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c90106"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Nowotwór"@pl ;
      azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5122"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Brodawczak"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D010212"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:locationOfChange "skóra"^^xsd:string ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:pixelsPerMeter 0 ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "brodawczak 1"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://aleph.bibl.up.wroc.pl/F/?func=direct&doc_number=000089181&local_base=ARW"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk weterynaryjnych (2011)"@pl ;
  azonOnto:stainingType "hematoksylina-eozyna"^^xsd:string ;
  azonOnto:subject [ a azonOnto:AnimalSpecimen ;
      azonOnto:age 6 ;
      azonOnto:breed "mieszaniec"^^xsd:string ;
      azonOnto:gender "samica"^^xsd:string ;
      azonOnto:species "pies"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Marcin Nowak"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Brodawczak 1"@pl ;
  azonOnto:titleVariant "Papilloma"@fi ;
  azonOnto:typeOfLession "brodawczak"^^xsd:string .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD