@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:24478 a azonOnto:HistologicalPreparation ;
  azonOnto:acceptanceDate "2018-11-30"^^xsd:date ;
  azonOnto:collection collection:18,
    collection:3 ;
  azonOnto:creationYear 2018 ;
  azonOnto:description "Płuco - przegroda międzypęcherzykowa (bariera krew-powietrze)"@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "nauczyciele"@pl,
    "naukowcy"@pl,
    "studenci"@pl,
    "uczniowie"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "21_TEM.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/24478/21_TEM.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "21_TEM.xlsx"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/24478/21_TEM.xlsx"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "21_TEM.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/24478/21_TEM.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "21_TEM.zip"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/24478/21_TEM.zip"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Układ oddechowy"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D012137"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "płuca"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c75100"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Płuco"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D008168"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "TEM"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c115930"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "mikroskopia elektronowa TEM"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c55885"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "mikroskopia elektronowa transmisyjna TEM"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c55887"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "mikroskopia elektronowa transmisyjna (TEM)"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c55888"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "układ oddechowy człowieka"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c121725"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Bariera krew-powietrze"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D015824"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:magnification "7500x"^^xsd:string ;
  azonOnto:method "Transmisyjna mikroskopia elektronowa"^^xsd:string ;
  azonOnto:numeration "21"^^xsd:string ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:pixelsPerMeter 195400 ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Natalia Glatzel-Plucińska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Płuco - przegroda międzypęcherzykowa (bariera krew-powietrze)"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD