@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:25176 a azonOnto:HerbariumSheet ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-01-15"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:4460 ;
      azonOnto:author person:3025 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:collection collection:2,
    collection:21 ;
  azonOnto:description "36. Kolekcja zbiorów zielnikowych z Europy i Azji – arkusze w formacie A3."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "nauczyciele"@pl,
    "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl,
    "uczniowie"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "00925.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/25176/00925.tif"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:height "420"^^xsd:string ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Zielniki"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D064425"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "botanika"@pl ;
      azonOnto:uri "http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/971"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Rosaceae"@pl ;
      azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6656"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-ND-NC 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numberInCollection "JP00925"^^xsd:string ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Wikidata"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://www.wikidata.org/wiki/Q15544079"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Catalog of Life: 2019 Annual Checklist"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2019/details/species/id/83295e1936d66795895042670fe56138/synonym/c112b54669d7483be3e33ef3f8d17f45"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "The Plant List v1.1"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-11251"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)"@pl ;
  azonOnto:sheetSize "A3"^^xsd:string ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Sylwia Marczak"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "JP00925 ''Padus serotina'' (Ehrh.) Borkh. - Kolekcja zbiorów zielnikowych z Europy i Azji - arkusze w formacie A3"@pl ;
  azonOnto:width "297"^^xsd:string .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD