@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:26427 a azonOnto:Video ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-02-06"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:1988 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:character [ a azonOnto:Character ;
      azonOnto:firstName "Janusz"^^xsd:string ;
      azonOnto:lastName "Górniak"^^xsd:string ;
      azonOnto:name "Janusz Górniak"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:cocreatorInfo [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:2401 ;
      azonOnto:position 1 ;
      azonOnto:roleName "Realizator"@pl ],
    [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:5680 ;
      azonOnto:position 2 ;
      azonOnto:roleName "Realizator"@pl ] ;
  azonOnto:codec "H.264/MPEG-4"^^xsd:string ;
  azonOnto:collection collection:1,
    collection:6,
    collection:7 ;
  azonOnto:creationYear 2013 ;
  azonOnto:description "Przedstawiono definicję funkcji odwrotnej do funkcji różnowartościowej. Na przykładach omówiono własności funkcji odwrotnych i sposób rysowania wykresów. Głównym tematem wykładu jest wyznaczenie, omówienie własności i przedstawienie wykresów funkcji cyklometrycznych: arcsinx, arccosx, arctgx, arcctgx, czyli funkcji odwrotnych do podstawowych funkcji trygonometrycznych: sinus, cosinus, tangens i cotangens."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "nauczyciele"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl,
    "uczniowie"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Matematyka_Analiza_1_odc_14.mp4"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/26427/Matematyka_Analiza_1_odc_14.mp4"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:genre "film edukacyjny"@pl ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "matematyka"@pl ;
      azonOnto:uri "http://eurovoc.europa.eu/1835"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "analiza matematyczna"@pl ;
      azonOnto:uri "http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5097"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "funkcja trygonometryczna"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/26895"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "e-learning"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/80099"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "funkcja"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/885"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "funkcja cyklometryczna"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/430102"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "funkcja odwrotna"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/237732"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "trygonometria"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/27021"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "ID-NC-ND"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numberOfTracks 2 ;
  azonOnto:numeration "14"^^xsd:string ;
  azonOnto:originalMedium "DVC PRO HD"^^xsd:string ;
  azonOnto:originalVideoMaterial "materiał zmontowany z logo"@pl ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:producer "TV STYK"^^xsd:string ;
  azonOnto:publisher "TV STYK"^^xsd:string ;
  azonOnto:quality 4 ;
  azonOnto:recordingLength "00:23:11"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Otwarte zasoby edukacyjne PWR"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://oze.pwr.edu.pl/kursy/analiza/analiza.html"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)"@pl ;
  azonOnto:sound "stereo"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Łukasz Ferenc"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Analiza matematyczna 1. Wykład 14: Funkcje odwrotne - funkcje cyklometryczne"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD