@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:27629 a azonOnto:Article ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-04-15"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:11093 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:collection collection:19,
    collection:3 ;
  azonOnto:description "Kilka uwag na temat dokonań naukowych francuskiego kardiologa Henryka Hucharda."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "henryk_huchard_charakterystyka.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27629/henryk_huchard_charakterystyka.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "henryk_huchard_charakterystyka_1.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27629/henryk_huchard_charakterystyka_1.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "henryk_huchard_charakterystyka_2.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27629/henryk_huchard_charakterystyka_2.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "henryk_huchard_charakterystyka_3.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27629/henryk_huchard_charakterystyka_3.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "henryk_huchard_charakterystyka_4.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27629/henryk_huchard_charakterystyka_4.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "henryk_huchard_charakterystyka_5.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27629/henryk_huchard_charakterystyka_5.tif"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Kardiologia"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D002309"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Lekarze"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D010820"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Biografia"@pl ;
      azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_916"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "physicians"@en ;
      azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_36825"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Historical Biography"@en ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D019215"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Cardiology"@en ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D002309"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numeration "T. 31 Nr 2"^^xsd:string ;
  azonOnto:pageFrom 33 ;
  azonOnto:pageTo 37 ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:publicationYear 1911 ;
  azonOnto:publisher "Dr W. Szumlański"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/jozef-pawinski"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/jozef-pawinski"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)"@pl ;
  azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
      azonOnto:title "Gazeta Lekarska"@mu ] ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Magdalena Jonko"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Henri Huchard ur. 1844 † 1910 r. : charakterystyka jego działalności"@mu .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD