@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:27635 a azonOnto:Photo360 ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-01-14"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:6850 ;
      azonOnto:author person:10114 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:camera "HandyScan 300"^^xsd:string ;
  azonOnto:cocreatorInfo [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:10813 ;
      azonOnto:position 1 ;
      azonOnto:roleName "Redaktor"@pl ] ;
  azonOnto:collection collection:2 ;
  azonOnto:comment "12. Kolekcja Eksponatów Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"@pl ;
  azonOnto:description "Model ogiera rasy pełnej krwi angielskiej z 1894 r.\\nEtykieta z oryginalnym opisem: „Glockner” englisches Vollblut, 2 Jahre alt, v. Danolin a.d. Glockner in auf dem Kgl. Hauptgetut in Graditz 1894 n.d. Leben modell v. Max Landsberg, Berlin.\\nW zbiorach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu znajduje się ok. 100 podobnych modeli ras (bydła, świń, owiec i koni). Modele są wykonane bardzo precyzyjnie z zachowaniem umaszczenia, proporcji budowy ciała i wszystkich cech danej rasy. Są to zwykle czempiony niemieckich krajowych wystaw zwierząt hodowlanych.\\n\\nEksponat Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Nr inw. P-120/4/1)"@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "nauczyciele"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl,
    "uczniowie"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Model_konia_rasy_angielskiej_3D_DAE.dae"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27635/Model_konia_rasy_angielskiej_3D_DAE.dae"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Model_konia_rasy_angielskiej_3D_OBJ.obj"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27635/Model_konia_rasy_angielskiej_3D_OBJ.obj"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Model_konia_rasy_angielskiej_3D_PLY.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27635/Model_konia_rasy_angielskiej_3D_PLY.ply"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Ogier"@pl ;
      azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7362"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "ogiery"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/30437"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "ogier krwi angielskiej"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/31566"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://muzeum.upwr.edu.pl/muzeum/2_2/main.php"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)"@pl ;
  azonOnto:software "Geomagic Wrap 3D, VXelements"^^xsd:string ;
  azonOnto:subject [ a azonOnto:Photo360Subject ;
      azonOnto:depth "12.5 cm"^^xsd:string ;
      azonOnto:height "39 cm"^^xsd:string ;
      azonOnto:material "gips"^^xsd:string ;
      azonOnto:placeOfCreation "Berlin"^^xsd:string ;
      azonOnto:width "32 cm"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Maria Krupska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Model ogiera pełnej krwi angielskiej - model 3D"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD