@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:27672 a azonOnto:Video ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-05-22"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:1 ;
      azonOnto:author person:1893 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:cocreatorInfo [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:1882 ;
      azonOnto:position 1 ;
      azonOnto:roleName "Inna"@pl ] ;
  azonOnto:codec "Inny"^^xsd:string ;
  azonOnto:collection collection:1,
    collection:9 ;
  azonOnto:comment "Wytworzenie układów ceramicznych, analiza zdjęć i montaż animacji - Arkadiusz Dąbrowski.\\nWykonanie zdjęć tomografem komputerowym - Przemysław Matkowski."@pl ;
  azonOnto:creationYear 2014 ;
  azonOnto:description "W animacji zaprezentowana została identyfikacja defektów metodą tomografii komputerowej w ceramicznym układzie mikrofalowym. Analiza poszczególnych warstw układu oraz przekrojów w różnych płaszczyznach pozwala na określenie na jakim poziomie widoczne są rozbieżności względem projektowanych wymiarów i odległości między istotnymi elementami modułu. \\nAnaliza jest materiałem uzupełniającym do artykułu naukowego: A. Drela, J. Macioszczyk, A. Dąbrowski, P. Słobodzian, L. Golonka, 2014 „Inaccuracies of the LTCC Technology and Their Impact on the Chip Balun Performance”, 8th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP 2014)."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "nauczyciele"@pl,
    "naukowcy"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "próbka12_skan_XZ.avi"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27672/próbka12_skan_XZ.avi"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:genre "film naukowy"@pl ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "mikrofale"@pl ;
      azonOnto:uri "http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5231"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "symetryzator"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c137566"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "LTCC"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c12062"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "tomograf komputerowy"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/19083"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numberOfTracks 0 ;
  azonOnto:numeration "12:XZ"^^xsd:string ;
  azonOnto:originalMedium "inne"^^xsd:string ;
  azonOnto:originalVideoMaterial "surówka"@pl ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:quality 4 ;
  azonOnto:recordingLength "00:02:20"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Artykuł naukowy dotyczący analizowanych układów \\\"Inaccuracies of the LTCC technology and their impact on the chip balun performance\\\""^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://ieeexplore.ieee.org/document/6902244"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)"@pl ;
  azonOnto:sound "niemy"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Arkadiusz Dąbrowski"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Identyfikacja defektów metodą tomografii komputerowej w mikrofalowym układzie równoważącym wykonanym w technologii  LTCC - \\\"Próbka 12\\\" - płaszczyzna XZ"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD