@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:28009 a azonOnto:Video ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-01-14"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:11 ;
      azonOnto:author person:11175 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:codec "H.264/MPEG-4"^^xsd:string ;
  azonOnto:collection collection:1,
    collection:6 ;
  azonOnto:creationDate "2018-09-20"^^xsd:date ;
  azonOnto:description "Wideotutorial dotyczący projektowania konstrukcji w programie Autodesk Robot Structural Analysis.\\nW materiale przedstawiono i omówiono podstawowe informacje dotyczące obsługi programu Autodesk Robot Structural Analisys, a także modelowanie konstrukcji, definicję obciążeń i podstawowe obliczenia."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "nauczyciele"@pl,
    "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "przedsiębiorcy"@pl,
    "studenci"@pl,
    "uczniowie"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2018_09_20_tutorial_3_-_Marco_Teichgraeber_-_kamera.mp4"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/28009/2018_09_20_tutorial_3_-_Marco_Teichgraeber_-_kamera.mp4"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2018_09_20_tutorial_3_-_Marco_Teichgraeber.mp4"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/28009/2018_09_20_tutorial_3_-_Marco_Teichgraeber.mp4"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2018_09_20_tutorial_3_-_Marco_Teichgraeber_-_ekran.mp4"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/28009/2018_09_20_tutorial_3_-_Marco_Teichgraeber_-_ekran.mp4"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2018_09_20_tutorial_3_-_Marco_Teichgraeber.mov"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/28009/2018_09_20_tutorial_3_-_Marco_Teichgraeber.mov"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:genre "film edukacyjny"@pl ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "mechanika budowli"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c51120"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "rama (mechanika)"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c90944"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Autodesk"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/15212"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "modelowanie MES"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c57185"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "model MES"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c58039"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "statyka budowli"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c105674"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "MES"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c52314"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "tutorial"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/31847"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numberOfTracks 2 ;
  azonOnto:originalMedium "inne"^^xsd:string ;
  azonOnto:originalVideoMaterial "materiał montowany bez logo"@pl ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:quality 5 ;
  azonOnto:recordingLength "00:28:20"^^xsd:string ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)"@pl ;
  azonOnto:sound "stereo"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Marco Teichgraeber"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:supplementaryFileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2018_09_20_tutorial_3_-_Marco_Teichgraeber.srt"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/28009/2018_09_20_tutorial_3_-_Marco_Teichgraeber.srt"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2018_09_20_tutorial_3_-_Marco_Teichgraeber_-_kamera.vtt"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/28009/2018_09_20_tutorial_3_-_Marco_Teichgraeber_-_kamera.vtt"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2018_09_20_tutorial_3_-_Marco_Teichgraeber.vtt"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/28009/2018_09_20_tutorial_3_-_Marco_Teichgraeber.vtt"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2018_09_20_tutorial_3_-_Marco_Teichgraeber_-_ekran.vtt"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/28009/2018_09_20_tutorial_3_-_Marco_Teichgraeber_-_ekran.vtt"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2018_09_20_tutorial_3_-_Marco_Teichgraeber_-_ekran.md"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/28009/2018_09_20_tutorial_3_-_Marco_Teichgraeber_-_ekran.md"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2018_09_20_tutorial_3_-_Marco_Teichgraeber_-_ekran.srt"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/28009/2018_09_20_tutorial_3_-_Marco_Teichgraeber_-_ekran.srt"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2018_09_20_tutorial_3_-_Marco_Teichgraeber.md"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/28009/2018_09_20_tutorial_3_-_Marco_Teichgraeber.md"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2018_09_20_tutorial_3_-_Marco_Teichgraeber_-_kamera.md"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/28009/2018_09_20_tutorial_3_-_Marco_Teichgraeber_-_kamera.md"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2018_09_20_tutorial_3_-_Marco_Teichgraeber_-_kamera.srt"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/28009/2018_09_20_tutorial_3_-_Marco_Teichgraeber_-_kamera.srt"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:title "Rama płaska. Wstęp do obsługi programu Robot"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD