@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:28282 a azonOnto:Photo360 ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-07-05"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:11207 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:camera "Leica ScanStation C10"^^xsd:string ;
  azonOnto:collection collection:2 ;
  azonOnto:comment "30. Założenia parkowe, ogrodowe i kolekcje małej architektury ogrodowej – realizacje, koncepcje architektoniczne, ekspertyzy i projekty techniczne, projekty studialne wraz z wariantami"@pl ;
  azonOnto:description "Chmura punktów przedstawiająca gmach główny (A2) Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Znajdują się w nim: \\nRektorat\\nKanclerz - Biuro Kanclerza\\nAdministracja\\nDział Kadr i Spraw Socjalnych\\nKwestura\\nDział Księgowości Finansowej Sekcja Stypendialna\\nBiuro Zamówień Publicznych i Umów\\nBiuro ds. Rolniczych Zakładów Doświadczalnych i Zarządzania Nieruchomościami\\nDział Nauki\\nDział Współpracy z Zagranicą\\nBiuro Rozwoju i Projektów Inwestycyjnych\\nKatedra Fizyki i Biofizyki\\nKatedra Chemii\\nCentrum Kształcenia Ustawicznego\\nInspektorat BHP\\nCentrum Sieci Komputerowych"@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Chmura_punktów_Gmach_Główny_A2.ptx"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/28282/Chmura_punktów_Gmach_Główny_A2.ptx"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Chmura_punktów_Gmach_Główny_A2.txt"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/28282/Chmura_punktów_Gmach_Główny_A2.txt"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "geodezja"@pl ;
      azonOnto:uri "http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3638"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "naziemny skaning laserowy"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c62328"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "rektor"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/10883"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "model 3D"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c57527"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "model budynku"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c57623"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA-NC 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:location "Wrocław, ul. Norwida 25"^^xsd:string ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Airborne and terrestrial laser scanning"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://aleph.bibl.up.wroc.pl/F/?func=direct&doc_number=000087757&local_base=ARW01"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)"@pl ;
  azonOnto:software "Leica Cyclone, SketchUp"^^xsd:string ;
  azonOnto:subject [ a azonOnto:Photo360Subject ;
      azonOnto:material "nie dotyczy"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Piotr Kubiś"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Chmura punktów przedstawiająca gmach główny (A2) UPWr"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD