@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:29339 a azonOnto:Journal ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-08-27"^^xsd:date ;
  azonOnto:cocreatorInfo [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:11272 ;
      azonOnto:position 1 ;
      azonOnto:roleName "Redaktor"@pl ] ;
  azonOnto:collection collection:1,
    collection:7 ;
  azonOnto:comment "Zawiera dod.: Wiadomości. Biuletyn społeczno-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich, T. 3, 1936, nr 11."@pl ;
  azonOnto:description "Czasopismo naukowo-techniczne o ogólnopolskim zasięgu, adresowane do inżynierów-konstruktorów i technologów, przedsiębiorców oraz producentów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz rzemieślników."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "przedsiębiorcy"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Przegląd_Mechaniczny._Organ_Stowarzyszenia_Inżynie.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/29339/Przegląd_Mechaniczny._Organ_Stowarzyszenia_Inżynie.pdf"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "czasopismo"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c14635"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "mechanika"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c51116"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "energetyka"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c24037"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "gazownictwo"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c28873"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "inżynieria"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/3469"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "metaloznawstwo"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/23575"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numberOfPages 80 ;
  azonOnto:numeration "T.2, nr 22"^^xsd:string ;
  azonOnto:oai [ a azonOnto:IdentifierInfo ;
      azonOnto:name "OAI"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:www.dbc.wroc.pl:14717"^^xsd:anyURI ;
      azonOnto:value "14717"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:publicationFrequency "aperiodyk (nieregularny)"@pl ;
  azonOnto:publicationPlace "Warszawa"^^xsd:string ;
  azonOnto:publicationYear 1936 ;
  azonOnto:publisher "Instytut Wydawniczy SIMP"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?showContent=true&id=14717"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk technicznych / mechanika (2011)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Marta Kordas"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Przegląd Mechaniczny. Organ Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich. 1936, T. 2, nr 22"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD