@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:29959 a azonOnto:Journal ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-07-11"^^xsd:date ;
  azonOnto:collection collection:1,
    collection:7 ;
  azonOnto:description "Niemieckie czasopismo z zakresu kultury i sztuki, obejmujące swym zasięgiem terytorialnym cały Śląsk. Wydawane we Wrocławiu (Breslau) w latach 1920-1930, z częstotliwością miesięczną."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Schlesisches_Heim__Monatsschrift_der_Schlesischen.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/29959/Schlesisches_Heim__Monatsschrift_der_Schlesischen.pdf"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Dolny Śląsk"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c18362"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "czasopismo"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c14635"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Śląsk"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c113939"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Górny Śląsk"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c30313"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "kultura"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/7826"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "sztuka"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/8034"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "historia sztuki"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/8091"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Niemiecki"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numberOfPages 46 ;
  azonOnto:numeration "6, Heft 3"^^xsd:string ;
  azonOnto:oai [ a azonOnto:IdentifierInfo ;
      azonOnto:name "OAI"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:www.dbc.wroc.pl:8132"^^xsd:anyURI ;
      azonOnto:value "8132"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:publicationFrequency "miesięcznik"@pl ;
  azonOnto:publicationPlace "Breslau"^^xsd:string ;
  azonOnto:publicationYear 1925 ;
  azonOnto:publisher "Verlag: Schlesische Heimstätte"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?showContent=true&id=8132"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk humanistycznych / historia sztuki (2011)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Marta Kordas"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Schlesisches Heim: Monatsschrift der Schlesischen Heimstätte provinziellen Wohnungsfürsorgegesellschaft mbH und Oberschlesichen Siedlungs und Wohnungsfürsorgegesellschaft GmbH. 1925, Jahrgang 6, Heft 3"@mu .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD