@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:30198 a azonOnto:Video ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-09-30"^^xsd:date ;
  azonOnto:codec "H.264/MPEG-4"^^xsd:string ;
  azonOnto:collection collection:1 ;
  azonOnto:comment "Rozszyty dźwięk."@pl ;
  azonOnto:creationYear 2011 ;
  azonOnto:description "Materiał dotyczący planów budowy nowoczesnego hotelu w centrum miasta, które po kilku latach zastoju na placu budowy zostały zmienione. W miejscu hotelu planowane jest otwarcie miejskiego basenu."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "ogół społeczeństwa"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Zatopić_dziurę.mp4"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/30198/Zatopić_dziurę.mp4"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:genre "news"@pl ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "basen"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/153"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "budowa"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/249094"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "hotel"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/1068"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "dziura"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/769"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "ID-NC-ND"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numberOfTracks 2 ;
  azonOnto:originalMedium "DVC PRO"^^xsd:string ;
  azonOnto:originalVideoMaterial "materiał montowany bez logo"@pl ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:producer "TV STYK"^^xsd:string ;
  azonOnto:publisher "TV STYK"^^xsd:string ;
  azonOnto:quality 4 ;
  azonOnto:recordingLength "00:01:39"^^xsd:string ;
  azonOnto:scientificDiscipline "materiały popularnonaukowe i inne (2011)"@pl ;
  azonOnto:sound "mono"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Łukasz Ferenc"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:supplementaryFileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Zatopić_dziurę.vtt"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/30198/Zatopić_dziurę.vtt"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Zatopić_dziurę.srt"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/30198/Zatopić_dziurę.srt"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Zatopić_dziurę.md"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/30198/Zatopić_dziurę.md"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:title "Zatopić dziurę"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD