@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:30201 a azonOnto:Photo360 ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-07-24"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:6850 ;
      azonOnto:author person:10114 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:camera "aparat Nikon D810"^^xsd:string ;
  azonOnto:cocreatorInfo [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:10867 ;
      azonOnto:position 1 ;
      azonOnto:roleName "Inna"@pl ] ;
  azonOnto:collection collection:2 ;
  azonOnto:comment "12.1. Eksponaty muzeum Instytutu Geodezji i Geoinformatyki"@pl ;
  azonOnto:description "Libella nasadkowa do teodolitu Th2 Freiberg.\\nKraj pochodzenia: Niemcy (NRD).\\nPrzeznaczenie: Przyrząd optyczny umożliwiający ustawianie płaszczyzn i prostych w kierunku poziomym, nakładka na instrument Th2 Freiberg."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "nauczyciele"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl,
    "uczniowie"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "131_Freiberg_nasadka_360.gif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/30201/131_Freiberg_nasadka_360.gif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "131_Freiberg_nasadka_360.psd"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/30201/131_Freiberg_nasadka_360.psd"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "131_Freiberg_nasadka_360.mp4"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/30201/131_Freiberg_nasadka_360.mp4"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "131_Freiberg_nasadka_360_zdjecia.zip"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/30201/131_Freiberg_nasadka_360_zdjecia.zip"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "teodolit"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/2051"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "geodezyjne pomiary"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c29314"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "pomiary geodezyjne"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c78538"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Geodezja"@pl ;
      azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3228"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Centrum Digitalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Link do pozycji \\\"Geodezja I\\\" A. Jagielskiego dot. zasad wykonywania pomiarów geodezyjnych"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://aleph.bibl.up.wroc.pl/F/?func=direct&doc_number=000076639&local_base=ARW"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)"@pl ;
  azonOnto:software "Adobe Photoshop"^^xsd:string ;
  azonOnto:subject [ a azonOnto:Photo360Subject ;
      azonOnto:material "metal"^^xsd:string ;
      azonOnto:placeOfCreation "Freiberg, Niemcy (NRD)"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Jakub Łuczak"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Fotografia obrotowa libelli nasadkowej do teodolitu Th2 Freiberg"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD