@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:30239 a azonOnto:SourceCode ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-10-09"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:1 ;
      azonOnto:author person:2871 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:collection collection:1 ;
  azonOnto:description "Skrypt programu pozwala na konwersję surowych wyników analiz numerycznych do postaci umożliwiającej wizualizację danych z punktu widzenia grupowego współczynnika załamania.\\nPlik wynikowy obejmuje zestawienie wartości grupowych współczynników załamania uzyskanych dla 13 pasma fotonicznego i wartości wektora falowego k=0.45."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "naukowcy"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "GI_mpb.sh"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/30239/GI_mpb.sh"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "kryształ fotoniczny"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c258"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "analiza numeryczna"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/443336"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:programmingLanguage "Bash"^^xsd:string ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk technicznych (2011)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Adrian Zakrzewski"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Skrypt do konwersji surowych wyników analiz numerycznych z punktu widzenia grupowego współczynnika załamania"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD