@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:30247 a azonOnto:SourceCode ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-02-15"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:1 ;
      azonOnto:author person:2871 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:collection collection:1,
    collection:9 ;
  azonOnto:description "Program do wyznaczania fotonicznych diagramów pasmowych i ich zapisu do formatu .png lub .tiff dużej ilości plików. Program umożliwia automatyczną analizę fotonicznych diagramów pasmowych pod kątem przekrycia modów.\\nPliki wejściowe programu mają postać freqs_ok.txt, a wyjściowe to graficzna prezentacja surowych wyników analiz."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "naukowcy"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "BD_many_input_files.m"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/30247/BD_many_input_files.m"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "kryształ fotoniczny"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c258"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "analiza numeryczna"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/443336"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:programmingLanguage "MATLAB"^^xsd:string ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk technicznych (2011)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Adrian Zakrzewski"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Program do wyznaczania fotonicznych diagramów pasmowych"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD