@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:38933 a azonOnto:Database ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-05-07"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:1 ;
      azonOnto:author person:11090 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:award "Young Scientist Award at 40th International Microelectronics and Pacaging IMAPS Poland Conference, Drugie miejsce, 2016"@pl ;
  azonOnto:cocreatorInfo [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:12132 ;
      azonOnto:position 1 ;
      azonOnto:roleName "Inna"@pl ] ;
  azonOnto:collection collection:1,
    collection:9 ;
  azonOnto:creationYear 2015 ;
  azonOnto:description "Zasób zawiera wyniki badań włókien poliakrylonitrylowych domieszkowanych nanocząstkami węglowymi - sadzą (CB - ang. carbon black), grafenem i nanorurkami węglowymi (CNT - ang. carbon nanotubes) oraz ich mieszaniną z nanocząstkami złota (Au) oraz srebra (Ag).\\nDane zawierają obrazy SEM (skaningowy mikroskop elektronowy), analizy DSC (skaningowa kalorymetria różnicowa), fotografie włókien oraz analizy XRD (dyfrakcja rentgenowska). Opis pliku zawiera rodzaj analizy, rodzaj włókna oraz ilość i rodzaj zastosowanej domieszki. Szczegóły opisu próbek podane są w pliku \\\"opis_obrazów_SEM-1\\\", a metoda otrzymywania włókien w pliku \\\"Abstrakt\\\"."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "nauczyciele"@pl,
    "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "przedsiębiorcy"@pl,
    "studenci"@pl,
    "uczniowie"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Abstrakt.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/Abstrakt.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "DSC_PAN_CB.txt"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/DSC_PAN_CB.txt"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "DSC_PAN_CB_Ag.txt"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/DSC_PAN_CB_Ag.txt"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "DSC_PAN_CB_Au.txt"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/DSC_PAN_CB_Au.txt"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "DSC_PAN_fibers__CB.rtf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/DSC_PAN_fibers__CB.rtf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "DSC_PAN_fibers__CB_Ag.rtf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/DSC_PAN_fibers__CB_Ag.rtf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "DSC_PAN_fibers__CB_Au.rtf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/DSC_PAN_fibers__CB_Au.rtf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "DSC_PAN_fibers.rtf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/DSC_PAN_fibers.rtf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "opis_obrazów_SEM.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/opis_obrazów_SEM.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__05_CNT_1.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__05_CNT_1.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__05_CNT_2.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__05_CNT_2.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__05_CNT_3.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__05_CNT_3.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__05_CNT_4.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__05_CNT_4.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__1_CNT_1.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__1_CNT_1.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__1_CNT_2.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__1_CNT_2.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__1_CNT_3.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__1_CNT_3.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__1_CNT_4.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__1_CNT_4.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__1_grafen_1.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__1_grafen_1.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__1_grafen_2.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__1_grafen_2.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__1_grafen_3.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__1_grafen_3.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__1_grafen_4.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__1_grafen_4.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CB_1.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CB_1.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CB_1.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CB_1.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CB_2.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CB_2.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CB_2.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CB_2.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CB_3.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CB_3.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CB_3.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CB_3.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CB_4.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CB_4.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CB_4.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CB_4.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CB_5.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CB_5.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CB_5.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CB_5.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CB_Ag_1.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CB_Ag_1.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CB_Ag_1.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CB_Ag_1.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CB_Ag_2.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CB_Ag_2.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CB_Ag_2.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CB_Ag_2.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CB_Ag_3.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CB_Ag_3.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CB_Ag_3.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CB_Ag_3.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CB_Ag_4.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CB_Ag_4.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CB_Ag_4.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CB_Ag_4.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CB_Ag_5.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CB_Ag_5.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CB_Ag_5.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CB_Ag_5.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CB_Au_1.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CB_Au_1.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CB_Au_1.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CB_Au_1.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CB_Au_2.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CB_Au_2.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CB_Au_2.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CB_Au_2.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CB_Au_3.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CB_Au_3.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CB_Au_3.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CB_Au_3.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CB_Au_4.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CB_Au_4.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CB_Au_4.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CB_Au_4.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CB_Au_5.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CB_Au_5.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CB_Au_5.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CB_Au_5.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CB_Au_6.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CB_Au_6.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CB_Au_6.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CB_Au_6.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CNT_1.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CNT_1.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CNT_1.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CNT_1.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CNT_2.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CNT_2.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CNT_2.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CNT_2.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CNT_3.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CNT_3.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CNT_3.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CNT_3.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CNT_4.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CNT_4.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CNT_4.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CNT_4.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CNT_5.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CNT_5.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CNT_5.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CNT_5.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CNT_6.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CNT_6.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__CNT_6.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__CNT_6.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__grafen_1.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__grafen_1.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__grafen_1.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__grafen_1.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__grafen_2.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__grafen_2.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__grafen_2.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__grafen_2.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__grafen_3.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__grafen_3.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__grafen_3.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__grafen_3.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__grafen_4.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__grafen_4.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__grafen_4.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__grafen_4.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__grafen_5.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__grafen_5.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__grafen_5.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__grafen_5.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__grafen_6.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__grafen_6.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber__grafen_6.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber__grafen_6.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber_CNT_2_1.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber_CNT_2_1.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber_CNT_2_1.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber_CNT_2_1.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber_CNT_2_2.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber_CNT_2_2.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber_CNT_2_2.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber_CNT_2_2.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber_CNT_2_3.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber_CNT_2_3.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber_CNT_2_3.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber_CNT_2_3.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber_CNT_2_4.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber_CNT_2_4.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber_CNT_2_4.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber_CNT_2_4.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber_CNT_2_5.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber_CNT_2_5.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber_CNT_2_5.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber_CNT_2_5.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber_CNT_2_6.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber_CNT_2_6.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_fiber_CNT_2_6.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_fiber_CNT_2_6.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_CB.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_CB.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_CB.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_CB.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_CB_Ag_1.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_CB_Ag_1.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_CB_Ag_1.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_CB_Ag_1.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_CB_Ag_1-jpg.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_CB_Ag_1-jpg.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_CB_Ag_2.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_CB_Ag_2.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_CB_Ag_2.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_CB_Ag_2.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_CB_Ag_2-jpg.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_CB_Ag_2-jpg.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_CB_Ag_3.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_CB_Ag_3.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_CB_Ag_3-jpg.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_CB_Ag_3-jpg.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_CB_Ag_4.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_CB_Ag_4.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_CB_Ag_4-jpg.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_CB_Ag_4-jpg.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_CB_Ag_5.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_CB_Ag_5.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_CB_Ag_5-jpg.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_CB_Ag_5-jpg.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_CB_Au_2.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_CB_Au_2.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_CB_Au_3.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_CB_Au_3.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_CB_Au_3-jpg.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_CB_Au_3-jpg.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_CB_Au_4.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_CB_Au_4.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_CB_Au_4-jpg.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_CB_Au_4-jpg.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_CB_Au_5.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_CB_Au_5.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_CB_Au_5-jpg.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_CB_Au_5-jpg.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_CNT_1.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_CNT_1.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_CNT_1-jpg.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_CNT_1-jpg.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_CNT_2.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_CNT_2.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_CNT_2-jpg.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_CNT_2-jpg.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_CNT_3.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_CNT_3.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "PAN_CNT_3-jpg.hdr"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/PAN_CNT_3-jpg.hdr"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Plakat.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/Plakat.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "XRD_PAN_fibers.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/XRD_PAN_fibers.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "zdjęcia_włókien_PAN_przed_i_po_obróbce_termicznej_6.JPG"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/zdjęcia_włókien_PAN_przed_i_po_obróbce_termicznej_6.JPG"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "zdjęcia_włókien_PAN_przed_i_po_obróbce_termicznej_4.JPG"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/zdjęcia_włókien_PAN_przed_i_po_obróbce_termicznej_4.JPG"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "zdjęcia_włókien_PAN_przed_i_po_obróbce_termicznej_3.JPG"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/zdjęcia_włókien_PAN_przed_i_po_obróbce_termicznej_3.JPG"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "zdjęcia_włókien_PAN_przed_i_po_obróbce_termicznej_2.JPG"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/zdjęcia_włókien_PAN_przed_i_po_obróbce_termicznej_2.JPG"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "zdjęcia_włókien_PAN_przed_i_po_obróbce_termicznej_7.JPG"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/zdjęcia_włókien_PAN_przed_i_po_obróbce_termicznej_7.JPG"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "zdjęcia_włókien_PAN_przed_i_po_obróbce_termicznej_5.JPG"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/zdjęcia_włókien_PAN_przed_i_po_obróbce_termicznej_5.JPG"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "zdjęcia_włókien_PAN_przed_i_po_obróbce_termicznej_1.JPG"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38933/zdjęcia_włókien_PAN_przed_i_po_obróbce_termicznej_1.JPG"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "grafen"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c30372"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "poliakrylonitryl"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c77411"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "włókna polimerowe"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c128760"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "sadza"@pl ;
      azonOnto:uri "http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7929"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "nanokompozyt polimerowy "@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c60869"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Nanorurki węglowe"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D037742"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Olga Rac-Rumijowska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Włókna poliakrylonitrylowe domieszkowane nanocząstkami węglowymi"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD