@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:39382 a azonOnto:Video ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-04-12"^^xsd:date ;
  azonOnto:character [ a azonOnto:Character ;
      azonOnto:firstName "Cezary"^^xsd:string ;
      azonOnto:lastName "Madryas"^^xsd:string ;
      azonOnto:name "Cezary Madryas"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:Character ;
      azonOnto:firstName "Janusz"^^xsd:string ;
      azonOnto:lastName "Górniak"^^xsd:string ;
      azonOnto:name "Janusz Górniak"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:Character ;
      azonOnto:firstName "Lena"^^xsd:string ;
      azonOnto:lastName "Kolarska-Bobińska"^^xsd:string ;
      azonOnto:name "Lena Kolarska-Bobińska"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:Character ;
      azonOnto:firstName "Zygmunt"^^xsd:string ;
      azonOnto:lastName "Mierczyk"^^xsd:string ;
      azonOnto:name "Zygmunt Mierczyk"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:Character ;
      azonOnto:firstName "Nikołaj"^^xsd:string ;
      azonOnto:lastName "Rogalew"^^xsd:string ;
      azonOnto:name "Nikołaj Rogalew"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:Character ;
      azonOnto:firstName "Tadeusz"^^xsd:string ;
      azonOnto:lastName "Więckowski"^^xsd:string ;
      azonOnto:name "Tadeusz Więckowski"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:Character ;
      azonOnto:firstName "Wojciech"^^xsd:string ;
      azonOnto:lastName "Witkiewicz"^^xsd:string ;
      azonOnto:name "Wojciech Witkiewicz"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:Character ;
      azonOnto:firstName "Andrzej"^^xsd:string ;
      azonOnto:lastName "Kasprzak"^^xsd:string ;
      azonOnto:name "Andrzej Kasprzak"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:Character ;
      azonOnto:firstName "Franciszek"^^xsd:string ;
      azonOnto:lastName "Ziejka"^^xsd:string ;
      azonOnto:name "Franciszek Ziejka"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:cocreatorInfo [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:2401 ;
      azonOnto:position 1 ;
      azonOnto:roleName "Realizator"@pl ],
    [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:5750 ;
      azonOnto:position 2 ;
      azonOnto:roleName "Realizator"@pl ] ;
  azonOnto:codec "H.264/MPEG-4"^^xsd:string ;
  azonOnto:collection collection:1,
    collection:7 ;
  azonOnto:creationDate "2015-10-01"^^xsd:date ;
  azonOnto:description "Relacja z uroczystości inauguracji roku akademickiego 2015/2016 na Politechnice Wrocławskiej."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2015_10_08_Inauguracja_2015-16_v1.2.mp4"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/39382/2015_10_08_Inauguracja_2015-16_v1.2.mp4"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:genre "rejestracje filmowe"@pl ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "studenci"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c108461"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "rektor"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/10883"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "inauguracja"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/15477"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Angielski"^^xsd:string,
    "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "ID-NC-ND"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numberOfTracks 2 ;
  azonOnto:originalMedium "DVC PRO HD"^^xsd:string ;
  azonOnto:originalVideoMaterial "materiał zmontowany z logo"@pl ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:producer "TVS STYK"^^xsd:string ;
  azonOnto:publisher "TVS STYK"^^xsd:string ;
  azonOnto:quality 5 ;
  azonOnto:recordingLength "02:31:07"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "PWr rozpoczęła rok akademicki. Rektor dumny ze swoich studentów"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,18945609,pwr-rozpoczela-rok-akademicki-rektor-dumny-ze-swoich-studentow.html"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "materiały popularnonaukowe i inne (2011)"@pl ;
  azonOnto:sound "stereo"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Łukasz Ferenc"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na Politechnice Wrocławskiej"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD