@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:40471 a azonOnto:Audio ;
  azonOnto:acceptanceDate "2021-03-03"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:6711 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:character [ a azonOnto:Character ;
      azonOnto:firstName "Łukasz"^^xsd:string ;
      azonOnto:lastName "Czeszumski"^^xsd:string ;
      azonOnto:name "Łukasz Czeszumski"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:collection collection:1 ;
  azonOnto:creationDate "2010-05-11"^^xsd:date ;
  azonOnto:description "Gość Łuksz Czeszumski opowiada o podróży do krajów Ameryki Południowej, Venezueli i Kolumbii."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "ogół społeczeństwa"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2010-05-11_Podróże_po_Ameryce_Południowej.mp3"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/40471/2010-05-11_Podróże_po_Ameryce_Południowej.mp3"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:genre "audycja radiowa"@pl ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "wywiad"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/4063"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "podróż"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/21011"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "przygoda"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/18695"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:producer "Akademickie Radio LUZ"^^xsd:string ;
  azonOnto:recordingLength "00:26:26"^^xsd:string ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk humanistycznych (2018)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Anna Geryn"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:supplementaryFileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2010-05-11_Podróże_po_Ameryce_Południowej.vtt"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/40471/2010-05-11_Podróże_po_Ameryce_Południowej.vtt"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2010-05-11_Podróże_po_Ameryce_Południowej.srt"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/40471/2010-05-11_Podróże_po_Ameryce_Południowej.srt"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2010-05-11_Podróże_po_Ameryce_Południowej.md"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/40471/2010-05-11_Podróże_po_Ameryce_Południowej.md"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:title "Podróże po Ameryce Południowej"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD