@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:407 a azonOnto:Book ;
  azonOnto:acceptanceDate "2018-11-29"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:4885 ;
      azonOnto:author person:4971 ;
      azonOnto:position 1 ],
    [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:2156 ;
      azonOnto:position 2 ] ;
  azonOnto:collection collection:16,
    collection:4 ;
  azonOnto:description "Rokita A., Rzepa T. (2005). Piłki edukacyjne w kształceniu wczesnoszkolnym, AWF, Wrocław."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "ogół społeczeństwa"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "AZON_AWF_Rokita_Rzepa_Piłki_edukacyjne_w_kształceniu_wczesnoszkolnym_2005.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/407/AZON_AWF_Rokita_Rzepa_Piłki_edukacyjne_w_kształceniu_wczesnoszkolnym_2005.pdf"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "wychowanie fizyczne"@pl ;
      azonOnto:uri "http://eurovoc.europa.eu/678"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "język polski"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c36681"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Kultura fizyczna"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D010806"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "szkoła podstawowa"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c113082"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "matematyka"@pl ;
      azonOnto:uri "http://eurovoc.europa.eu/1835"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "rozwój dzieci"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c96244"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "edukacja"@pl ;
      azonOnto:uri "http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2547"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "nauczanie zintegrowane"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c62049"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-ND-NC 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numberOfPages 106 ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:publicationPlace "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:publicationYear 2005 ;
  azonOnto:publisher "Wydawnictwo AWF Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Sara Wawrzyniak"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Piłki edukacyjne w kształceniu wczesnoszkolnym"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD